Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Publikasjoner / Standpunkt / Standpunkt 2-2007 / Leder: Bruk første mai...
Heming Olaussen

Heming Olaussen, leder Nei til EU

Leder: Bruk første mai mot tjenestedirektivet

Første mai 2007 vil mange steder handle om kampen mot sosial dumping, og følgelig også mot EUs tjenestedirektiv. Disse sakene er tett koplet sammen. Både fordi EU-direktivet i seg sjøl er konkurransefremmende, og dermed øker farene for dumping. Men også fordi direktivet vil svekke mulighetene for å ta i bruk effektive tiltak mot sosial dumping, på grunn av sitt grunnsyn om at nasjonalt regelverk som hindrer ”fri etablering av tjenesteytere” er skadelig og uønsket.

I Norge har vi lang tradisjon for å bruke lov- og regelverk for å sikre arbeidsmiljøet og forsvarlige arbeidsforhold. Sjøl om mye ligger til tariffavtaler og annet framforhandla avtaleverk, har lover vedtatt av Stortinget hatt stor betydning for at vi generelt har relativt ”siviliserte” forhold i arbeidslivet. Når det er sagt, er det samtidig klart at deler av det samme arbeidslivet har betydelige innslag av sosial dumping, av elendige arbeidsvilkår og vilkårlig behandling av folk. Spesielt i restaurantbransjen, men også andre bransjer preges av lavlønn og lav organisasjonsgrad.

Mot denne bakgrunn ser en at Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender ut forslag til nye tiltak mot sosial dumping. Her er det imidlertid utelatt en rekke tiltak som Fellesforbundet og andre i fagbevegelsen har foreslått og mener er nødvendige. Mange mener at dette er fordi de strider mot tjenestedirektivet, og at Bjarne Håkon Hanssen allerede har begynt EU-tilpasningen på sitt område.

Når denne lederen skrives (27.3.07), er mye uavklart med hensyn til tjenestedirektivets videre behandling i regjeringa. Senterpartiet og SV har avholdt sine landsmøter, med krystallklare konklusjoner med krav om videre konsekvensutredning, og veto dersom kampen mot sosial dumping svekkes av direktivet. De mener bevisbyrden ligger på Dag Terje Andersen og Nærings- og handelsdepartementet. Andersen er ute i Dagsavisen lørdag 24.3. og argumenterer i en kronikk (”Hva er tjenestedirektivet”) for at direktivet vil ha få konsekvenser for Norge, blant annet fordi arbeidsretten skal være nasjonal. Andersen ser her helt bort fra de innspill som er kommet i den høringsrunden som er gjennomført, der det har vært et gjennomgangstema at det er skapt stor usikkerhet om nettopp arbeidsretten, fordi EU-kommisjonen i løpet av 2006 har presisert at arbeidsretten må underordnes fellesskapslovgivningen. Hva betyr det? Det er ett av en rekke spørsmål som mange av de rundt 100 høringsuttalelsene reiser, og som Andersen må besvare langt mer overbevisende enn i nevnte kronikk. Det er ikke bare Nei til EU som stiller slike spørsmål, det er KS, YS, Unio og andre store organisasjoner. Og flere av departementene.

Norge har tre år på seg til å ta stilling. De tre årene bør brukes til å studere effekten av direktivet i land som Danmark og Sverige, de domstolsbeslutninger som etter hvert kommer fra EF-domstolen, og de etterfølgende direktiver som vi veit vil komme fra EU-kommisjonen. Kravet er fakta på bordet! Altså konsekvensutredning, og da gjennomført slik at den blir troverdig. Med andre ord med brei ekspertise slik at det ikke oppfattes som et bestillingsverk fra Andersen. Deretter, som LOs representantskap sa det, en ny høringsrunde, slik at vi kan få en åpen debatt og en demokratisk behandling av dette mest omfattende, gjennomgripende og kontroversielle direktivet i EUs historie. Vi krever demokrati. Vi krever at regjeringa tar sine egne ord i den såkalte ”Europameldinga” fra 2006 på alvor: Åpenhet, medvirkning og debatt. Det var det de skreiv. Ikke manipulering, bagatellisering og tilsløring, slik vi har opplevd denne saken til nå.

Nei til EU oppfordrer alle medlemmer og sympatisører til å bruke første mai-dagen til å markere sin motstand mot EUs tjenestedirektiv, mot sosial dumping, for konsekvensutredning og for bruk av reservasjonsretten – alt etter som hvilke paroler som passer lokalt. God første mai!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook