Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Publikasjoner / NtEU Analyse

NtEU Analyse

Nei til EUs Analyse-serie gir kortfattet analyse av en rekke temaer.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: Verftsdommen og hva den betyr for suverenitet og arbeidsliv

§ 88 i Grunnloven sier at Høyesterett dømmer i siste instans. Regjeringens tilbaketog i Verftssaken og Høyesteretts knebøy i Holshipdommen viser at det er EFTA-domstolen som dømmer til sist og har det avgjørende ord.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: EU-forslag om minstelønn utfordrer den nordiske modellen

Nye forslag til regler og retningslinjer i sosial- og velferdspolitikken skal gi EU noen lakkstrøk når Romatraktatens 60 år skal feires den 25. mars. Minstelønn er ett av forslagene.

ikon for Artikkel (vanlig)

En flau og farlig dom for Norge og norsk arbeidsliv

Høyesterett har slått fast at EØS-avtalen og dens konkurranseregler har forrang foran norske tariffavtaler og internasjonale konvensjonsforpliktelser. 

Dommen kan skape farlig presedens – ikke minst for fagbevegelsens muligheter til å benytte lovlige kampmidler for å hindre sosial dumping.

ikon for Artikkel (vanlig)

Betydningen av «Holship-dommen»

Høyesterett har fastslått at havnearbeiderne i Drammen sin boikott for å presse frem en tariffavtale, er i strid med EØS-retten.

ikon for Artikkel (vanlig)

EØS – en sikkerhetsrisiko

EØS-avtalen og liberaliseringsregimet går på sikkerheten løs i mange bransjer og sektorer.

ikon for Artikkel (vanlig)

Et svekket EU vil vise muskler med sin nye globale strategi

«En sterkere Union fordrer at man investerer i alle sider ved utenrikspolitikken. I særdeleshet haster det med å investere i sikkerhet og forsvar», står det å lese i Den europeiske unionens nye globale strategi.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: Sjølvråderett viktigaste Brexit-grunn

Reaksjonar frå media og breie politiske lag kan tyde på at Storbritannia har vorte ein nasjon av rasistar, og at det var difor dei røysta for å gå ut av EU. Men målingar viser at omsynet til sjølvråderetten var den viktigaste grunnen for å røyste Leave.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: Folkeavstemningen er summen av flere hendelser

Britene skal til stemmeurnene torsdag 23. juni 2016. De skal stemme om de skal forbli medlem av Den europeiske union eller om de skal forlate EU. De er flere grunner til at det blir folkeavstemning. 

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: Norsk tilslutting til EUs finanstilsyn?

Skal Norge gje avkall på nasjonal kontroll over deler av vår økonomi og vårt finanssystem som vi veit verkar – og erstatte det med tettare integrasjon i eit overnasjonalt styrt økonomisk system som har store økonomiske problem?

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: Finanstilsynet, Grunnloven §§ 1 og 115 og myndighetsovergangen til ESA

§ 115, 1. ledd: «For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov».

Denne snarvei til suverenitetsavgivelse – uten grunnlovsendring – stiller klare krav.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook