Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Verden trenger Norges...
Vignett - mat, miljø og helse

Verden trenger Norges klimastemme

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2006:

Den offensive norske innsatsen under klimakonferansen i Nairobi viser hvor viktig det er at Norge er en selvstendig stemme i det internasjonale miljøsamarbeidet. Nei til EU er sterkt imot en norsk tilknytning til EUs klimakvotesystem.

Last ned uttalelsen her.

Denne uken har 190 land vært samlet i Nairobi for å diskutere det globale klimaproblemet og nye utslippsforpliktelser. Klimaendringene er den største miljøutfordringen verden står overfor. Den nye, anerkjente Stern-rapporten påviser alvorlige konsekvenser som redusert tilgang på mat- og vannressurser, oversvømmelser, mer ekstremt vær og naturødeleggelser. Rapporten konkluderer med at kostnadene ved å iverksette tiltak nå for å begrense global oppvarming, er langt lavere enn kostnadene forårsaket av fremtidige klimaendringer.

Klimaproblemet krever et bredt og forpliktende internasjonalt samarbeid. Den internasjonale innsatsen er avhengig av land som driver samarbeidet fremover. På klimakonferansen i Nairobi sto Norge frem som en slik pådriver. Miljøvernminister Helen Bjørnøy argumenterte i sin tale for langt mer omfattende forpliktelser enn dagens Kyotoprotokoll, og uttalte at utslippene må ned 20-30 prosent i perioden 2020-2030.

Den norske innsatsen ble hyllet av internasjonale miljøorganisasjoner. Både WWF og Greenpeace fastslo at EU har blitt en sinke i forhandlingene, og at det nå er Norge som er Europas beste talsmann. " Det er bedre med en klar stemme fra nord, enn at den skal drukne i EUs interne uenigheter," uttalte Greenpeaces Steve Sawyer (Aftenposten 14.11.06).

En oppdatert oversikt fra Det europeiske miljøbyrået viser at EU som helhet, og omtrent halvparten av de 15 medlemslandene som inngår i EUs utslippsforpliktelse, ikke vil innfri Kyotomålene uten å gjennomføre flere nye tiltak. Utslippene i 2004 var 0,9 prosent under 1990-nivået. Det er altså fortsatt veldig langt igjen til forpliktelsen om 8 prosent reduksjon innen 2012. Spesielt er det den økte transporten i det indre markedet som gjør at utslippene ikke går ned. Utslippene fra transport økte i perioden 1990-2004 med 26 prosent.

Norge kan ifølge Kyotoprotokollen ha én prosent høyere utslipp i 2012 enn vi hadde i 1990. Utslippene er i dag ca. 10 prosent høyere. Lavutslippsutvalget har i høst dokumentert hvordan de norske klimagassutslippene kan reduseres med to tredjedeler innen 2050. Nei til EU mener det er viktig og nødvendig at Norge intensiverer arbeidet for å redusere egne utslipp – også for å kunne være en troverdig internasjonal pådriver.

EUs viktigste tiltak for å redusere klimautslippene er et system for handel med utslippskvoter (Emissions Trading Scheme, ETS). Nesten alle kvotene er delt ut gratis, som bryter med prinsippet om at forurenseren skal betale. Tall fra EU selv viser at EU-landene har tildelt industrien altfor mange kvoter. Kvotesystemet kostet forbrukerne i 2005 omlag 250 milliarder kroner, uten at det ga reduserte utslipp.

Norske myndigheter har arbeidet med et kvotesystem som stort sett følger EUs opplegg. Nei til EU er imot en norsk tilknytning til EUs felles kvotesystem. Systemet har vist seg å være både kostbart og ineffektivt. Norge må beholde prinsippet om at forurenser skal betale, noe annet vil være et alvorlig tilbakeslag for norsk miljø- og klimapolitikk. Dette krever et kvotesystem der alle kvoter må kjøpes og antallet kvoter innebærer en reell reduksjon i utslippene i tråd med Norges klimamålsetning. Et slikt system kan kombineres med eller erstatte dagens CO2-avgift.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook