Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Skjebnesvangert for EU

Skjebnesvangert for EU

EU-kommisjonen har avvist EU-parlamentets anmodning om å endre utstasjoneringsdirektivet. Dette har fått lederen av svensk og Europeisk LO, Wanje Lundeby-Wedin til å uttale: : ”Det er ikke akseptabelt at en leder for EU-Kommisjonen så åpenbart og så ubekymret velger å motarbeide de europeiske lønnsmottakernes interesser”. (LO-Tidningen 23.1.09)

Hun legger til: ”Det er påfallende at Kommisjonen ikke tar kravene om en sosial protokoll på alvor. På sikt risikerer spørsmålet om balansen mellom faglige rettigheter og de økonomiske frihetene å kunne utvikle seg til et skjebnespørsmål for EU”.

Da EU-domstolen dømte svensk fagbevegelse i Vaxholm/Laval-saken, eller dømte mot faglige rettigheter og for sosial dumping i Viking Line-saken, i Ryffert/Niedersachsen- og i Luxembourg-saken, oppsto det en opphetet debatt i faglige og politiske miljøer i EU og i Europa for øvrig, også i Norge. Oppfatninga var at disse dommene gikk mye lenger enn det EU som sådan ”egentlig” mener, og at fagbevegelsen måtte høres, og faglige rettigheter sikres mot EU-domstolens fortolkninger av Romatraktaten og de fire friheter. Mange, særlig i sosialdemokratiet, satte sin lit til den s.k. Anderson-rapporten og EU-parlamentet behandling av saken høsten 2008. Parlamentet viste sin avmakt, da de endte opp med å ”henstille” til EU-kommisjonen å endre utstasjoneringsdirektivet for på den måten å sikre faglige rettigheter. Mange advarte om at dette kom til å bli en lite farbar vei, og at vi nå er ved en skillevei der mobilisering og faglig kamp er det som må til. Ikke minst i svensk fagbevegelse var dette en klar tone, men også i deler av tysk, britisk, dansk og fransk fagbevegelse finnes det en sterk opposisjon til den linja som Anderson og andre tror kan føre fram overfor EU. Nå har de fått svar; EU-Kommisjonen akter ikke å foreta seg noe med utstasjoneringsdirektivet, i følge EU-president Barroso.

Vi står overfor en intens debatt i tida framover, der ulike standpunkter og retninger vil komme til syne i den europeiske debatten om EUs angrep på faglige rettigheter. I Norge vil dette også prege innspurten i debatten om tjenestedirektivet, som er til behandling i næringskomiteen på Stortinget. Det er verdt å merke seg at Jens Stoltenberg, FAFO og Næringsdepartementet i betydelig grad nettopp har henvist til Utstasjoneringsdirektivets rammevilkår for faglige rettigheter når de har forsvart tjenestedirektivet. Hva sier de nå? Og hva vil Stortinget si om de fire dommene, samt den aller siste der Østerrike er dømt for sine forsøk på å bekjempe sosial dumping ved å forhåndskontrollere enmannsforetak? Det brøt med prinsippet om fri flyt av arbeidstakere, i følge både EU-kommisjonen og EF-domstolen. Disse sakene er enda mer relevante nå som EU-Kommisjonen stadfester at dommene fra EF-domstolen er helt i tråd med Romatraktaten. Stoltenberg, FAFO med flere står etter dette tilbake med sterkt redusert troverdighet, men Stortinget kan rette opp dette ved å gå kritisk til verks overfor den skjønnmaling som er lagt inn i stortingsproposisjon nr. 34.

Heming Olaussen

Leder Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook