Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Regjeringa må stå fast...

Regjeringa må stå fast ved hjemfallsordningen!

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26. mars.

Hjemfallsordningen vår er i fare. Den sikrer at privateide kraftverk overtas vederlagsfritt av staten etter 60 år – som gjenytelse for den konsesjonen de private eierne har hatt nytte av i de samme 60 år.

ESA godtar ikke at kommuner og fylkeskommuner skal ha samme evigvarende rett til å eie kraftverk som staten har – og kaller det forskjellsbehandling i forhold til private eiere. Men når hjemfallsordningen vår behandler kommuner, fylkeskommuner og staten som likestilte offentlige eiere, er det noe som er verdt å forsvare. Det markerer at kommuner og fylkeskommuner er like opplagte deler av det offentlige Norge som staten.

Utspillet fra ESA er både provoserende og dramatisk. Det er provoserende fordi det er i strid med alt norske myndigheter har sagt – og fått godkjent i Brussel – om hjemfallsordningen i forhold til EØS. Det er dramatisk fordi det dreier seg om hvordan den mest verdifulle norske naturressursen skal forvaltes – og om hvem som skal tjene penger på den.

Norges offisielle standpunkt har vært at konsesjonsreglene for kraftverk og reglene om hjemfall ligger utafor EØS-avtalen. ”Denne avtale skal ikke på noen måte berøre avtalepartenes regler om eiendomsretten” står det i EØS-avtalens artikkel 125.

”Statens rett til hjemfall berøres ikke av EØS-avtalen”, sto det da også i den stortingsmeldinga som Brundtland-regjeringen la fram for å få Stortinget til å godta EØS-avtalen høsten 1992. (St.meld.nr.100 (1991-92))

Regjeringen må derfor reise spørsmålet om hjemfallsordningen på politisk nivå mellom Norge og EU – og ikke tilpasse seg juridisk. Når EU og Norge er uenige om hvordan EØS-avtalen skal forstås, er EØS-komitéen rette forum. Det er der alle endringer i EØS-avtalen formelt vedtas, og det er der avtalepartene kan forhandle når det oppstår politisk uenighet om avtalen.

Dette er ekstra viktig fordi det er på tide å vurdere tilsvarende hjemfallsordninger for andre fornybare og evigvarende energiformer som vindkraft, bølgekraft og jordvarme hvis anleggene er store og krever betydelige inngrep i naturen.

Faren er stor for at Stortinget i stedet i all hast endrer hjemfallsordningen for å hindre at ESA bringer ordningen inn for EFTA-domstolen. Alle de modellene som er foreslått for å endre hjemfallsordningen juridisk slik at den passer til den forståelsen av EØS-avtalen som ESA har lagt til grunn, har store svakheter.

Som fornybar ressurs fri for CO2-forurensing vil vannkraft bli stadig mer verdifull – ikke bare økologisk, men også i kroner og ører. Det som bestemmer markedsprisen på strøm, er hva det vil koste å produsere energi på måter som konkurrerer med vannkraft. Framtidige ”Kyoto-krav” vil innebære at andre måter å produsere energi på, også må skje uten utslipp av klimagasser. Da blir det dyrt å produsere strøm – og stadig mer å tjene for dem som eier vannkraftverk.

Det blir derfor blir av stadig større samfunnsmessig betydning hvem som eier og forvalter de norske vannkraftressursene. Nei til EU krever at regjeringen står fast på at hjemfallsordningen ”ikke berøres av EØS-avtalen”.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook