Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Regjeringa må ivareta...
Heming Olaussen

Regjeringa må ivareta vitale norske interesser

REGJERINGA MÅ IVARETA VITALE NORSKE INTERESSER

Det har gått en viktig politisk debatt i Norge om den historisk bestemte hjemfallsretten; At private kraftverk tilfaller staten etter et visst antall år. ESA, som overvåker EØS-avtalen, har stilt spørsmål ved om Norge kan videreføre et slikt system innenfor rammen av EØS. Spesielt fordi dette, ifølge ESA, innebærer en forskjellsbehandling av privat og offentlig eierskap.

Styret i Nei til EU er svært glad for at regjeringa forsvarte den umåtelig viktige hjemfallsretten til norske kraftverk overfor EU og overvåkingsorganet ESA og avviste at dette spørsmålet har noe med EØS-avtalen å gjøre.

All den tid ESA har anket saken inn for EFTA-domstolen er det endelige utfallet av saken uviss. Nei til EU vil slå ring om regjeringas offensive vedtak og vil støtte alle de som arbeider for at dette vedtaket skal bli stående. Vi mener at en aktiv europapolitikk i denne saken betyr å ta i bruk de virkemidler som trengs for å vise EU at Norge virkelig mener alvor. Norges posisjon som en av EUs viktigste energileverandører bør benyttes til å snakke EU til fornuft.

Skulle Norge tape denne saken for domstolen, vil det sette Norge i en svært vanskelig situasjon. Samtidig vil det sette et stort spørsmålstegn ved hele EØS-avtalen, som da må opp til ny, kritisk gjennomgang med hensyn til om det i tilstrekkelig grad er mulig å ivareta vitale norske interesser innenfor rammene av denne avtalen.

Denne saken viser at overvåkingsorganet ESA er en aktivistisk institusjon som i all hovedsak ser ut til å ivareta EUs interesser overfor Norge, mens det omvendte knapt kan sies å være tilfelle. Likevel er det slik at Norge nesten fullfinansierer det vi vil kalle en trojansk hest; I 2006 betaler Norge 90% av ESAs driftsutgifter, totalt ca 80 millioner kroner. Vi vil anmode regjering og storting å vurdere i hvilken grad dette er vel anvendte penger for det norske samfunnet.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook