Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / PRM: Ja til nasjonal o...

PRM: Ja til nasjonal og demokratisk kontroll over vannkraftressursene

Nei til EU støtter mindretallskravet i Hjemfallsutvalget om en utredning av de samfunnsmessige konsekvenser av endringer i dagens hjemfallsordning. I dag er om lag 90 prosent av kraftressursene i offentlig eie.

- Dersom flertallet i utvalget får gjennomslag for sitt forslag om full
markedsåpning vil dette føre til et stort press for salg av norske
kraftressurser til utenlandske kapitalinteresser, sier Heming Olaussen,
leder i Nei til EU.

Overvåkingsorgan ESA har tidligere reist spørsmål om hjemfallsregelverket er i strid med EØS-avtalens bestemmelser om fri etableringsrett og frie kapitalbevegelser.

Flertallet i Hjemfallsutvalget legger seg langflat for ESAs nytolkning av avtalen. Da EØS-avtalen ble inngått, ble det forutsatt fra Stortinget at avtalen ikke skulle omfatte reglene for hjemfall av kraftverk, uttaler Olaussen.

I EØS-avtalens artikkel er det nedfelt at ²Denne avtale skal ikke på noen måte berøre avtalepartenes regler om eiendomsretten.²

- Dette prinsippet må fastholdes. Forvaltningen av norske vannkraftressurser og eiendomsretten til vannkraftressursene, skal være under nasjonal styring og offentlig demokratisk kontroll. Det bør ikke underlegges jerngrepet fra EØS-avtalens voktere, sier Heming Olaussen.

Nei til EU støtter LO, Kommunenes Sentralforbund (KS) og
Landssamansluttninga av vassdragskommunar (LVK) sitt felles syn om at
regjeringen bør foreta en grundigere utredning av hva slag samfunnsmessige konsekvenser omleggingen får, i tillegg til en vurdering av det nasjonale handlingsrommet i forhold til EØS-avtalen, før saken forelegges Stortinget.

- Som mindretallet i utvalget fremhever gjelder denne saken vitale
interesser både av beredskaps- og sikkerhetsmessig karakter og er av stor økonomisk og miljømessig betydning for Norge, påpeker Heming Olaussen.

For nærmere informasjon kan leder i Nei til EU Heming Olaussen kontaktes på telefon 90 15 58 94.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook