Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Norge må støtte Sverig...

Norge må støtte Sverige i EU - nå!

I morgen møter statsminister Jens Stoltenberg sveriges statsminister Göran Persson.

Regjeringa har, gjennom Soria Moria-erklæringa og ved utenriksminister Gahr Støre, gjort det klart at Norge skal føre en offensiv Europa-politikk. Det er også vist til åpenhet og informasjon, og å inkludere de frivillige organisasjonene i dette arbeidet.

På basis av Riksrevisjonens rapport om tidligere norsk EØS-passivitet ser Nei til EU svært positivt på de nye signalene som sendes, og har svært høye forventninger til at dette omsettes i praksis.

Nei til EU vil derfor oppfordre Regjeringa så sterkt vi kan om å umiddelbart gi uttrykk for sitt syn overfor EU på den sak som nå verserer for EF-retten, og som er kjent som "Vaxholm-saken". Norge har anledning til, på lik linje med EU-landene, å gi uttrykk for sitt syn i slike saker. Dette vil være å føre en offensiv Europa-politikk, og det i en sak som har i seg både et forsvar for den nordiske samfunnsmodellen, og en utstrakt hånd til våre nordiske venner i svensk LO og den svenske Regjering!

Selve Vaxholm-saken handler i utgangspunktet om et latvisk byggefirma som fikk et oppdrag i Vaxholm utenfor Stockholm, med latviske lønns- og arbeidsforhold. Den svenske fagbevegelsen så dette som et spørsmål om sosial dumping, og krevde svensk tariffavtale med minstelønn. Da firmaet nektet dette, ble det iverksatt boikott og blokade fra fagbevegelsen. Svensk arbeidsrett ga fagbevegelsen medhold. Svenske arbeidsgivere har imidlertid tatt saken til EF-retten for å se om de svenske kollektivavtalene er i strid med EUs regler om fri flyt av tjenester. EU-kommisær McCreevy har uttrykt seg svært kritisk til det svenske avtaleverket, noe som har fått den svenske sosialdemokratiske regjering til å reagere svært skarpt mot EU. Saken har vakt stor oppsikt bl.a. i EU-parlamentet, og i mange EU-land.

Dermed har Vaxholm-saken utløst en stor og viktig debatt i så vel Sverige som i hele EU-systemet; Kan og vil EF-retten gripe inn i de nasjonale tariffsystemene? Er det EUs prinsipper om fri flyt av arbeidskraft, eller vertslandets lover og avtaler som skal gjelde i slike saker?

I forlengelsen av et slikt spørsmål ligger også spørsmålet om EUs kommende tjenestedirektiv, med prinsippene om opprinnelseslands lønns- og arbeidsvilkår, samt jus, som gjeldende prinsipp ved oppdrag i andre land innen EU/EØS.

Nei til EU vil minne om at Soria Moria-erklæringen gir uttrykk for motstand mot sosial dumping og et tjenestedirektiv som fører til dette! Her har Regjeringa både LO og Nei til EU i ryggen.

Nei til EU vil vise til statsminister Jens Stoltenbergs mange uttalelser og innlegg der han varmt forsvarer den nordiske velferdsmodellen, der fagbevegelsens rolle står sentralt. Vi vil også vise til hans uttalelser, nå seinest på Island under Nordisk Råd, der han hyllet det nordiske samarbeidet også inn mot EU.

Nei til EU forventer på denne bakgrunn at Regjeringa raskt gir uttrykk for sitt syn overfor EU, og at dette synet tilkjennegir en aktiv støtte til Sveriges posisjon i saken.
Med en slik handlemåte viser Regjeringa at den er handlekraftig, at den tar Riksrevisjonens kritikk på alvor, at den stiller seg på riktig side i konflikten - og dermed tar Soria Moria-erklæringa på alvor - og at Regjeringa stiller seg solidarisk med den kampen svensk LO og den svenske regjeringa fører overfor EU.

Her er mye å vinne for ei rød-grønn regjering om den evner å snu seg rundt og bruke den innflytelsen Norge har i henhold til EØS-avtalen!

Heming Olaussen
Leder, Nei til EU
Tlf. 90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook