Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nøytral EU-informasjon?
Inne i Europa-Parlamentet
© EU

Nøytral EU-informasjon?

NRK Hordaland har fortjenestefullt satt søkelys på de s.k. ”Brussel-kontorene”. Dette er informasjonskontorer opprettet av fylkeskommuner/kommuner rundt om i landet, med ansatte stasjonert i Brussel.

De ansatte ved kontorene skal holde seg oppdatert om relevante sider ved EU-systemet og EUs politikk, informere sine oppdragsgivere, ta i mot delegasjoner m.m. I utgangspunktet kan dette være et nyttig tiltak. Gitt EØS-avtalen, er det et åpenbart behov for at norske lokalpolitikere får innsikt i hva EU kan bety for Norge, norske (fylkes-)kommuner og norsk lokalpolitikk. Så langt så vel.

Nei til EU er ikke nødvendigvis kritiske til at norske regioner bruker penger på slikt. Vi har respekt for det lokale sjølstyret. Vi mener likevel det trengs en kritisk debatt om hvordan kontorene fungerer. Nei til EU har på ingen måte full oversikt over dette, så mine kritiske kommentarer er basert på noen inntrykk og på noen prinsipielle synspunkter. Jeg er åpen for at det kan finnes ulike erfaringer og måter å fungere på, og ønsker ikke å skjære alle over en kam. Likevel tror jeg en kan si at i et så omfattende, tungrodd og til dels ugjennomtrengelig system som EU er, må det være en kjempeutfordring å klare å vurdere den informasjon man får tilgang til – og å vurdere den kritisk!

Hvis man forfaller til EUs egen, offisielle versjon av hva som skjer og hva det betyr, risikerer man fort å henfalle til det jeg kalte ”glansbildeversjonen av EU” i intervjuet med NRK Hordaland. Et eksempel: Hvordan skal man egentlig forstå den nylig vedtatte Lisboatraktaten? Innebærer den en demokratisering av EU, slik EU sjøl hevder? Eller en maktkonsentrasjon til EU-Kommisjonen og de store EU-landene, på bekostning av medlemsstatene, slik mange andre hevder? ”Informasjon” fra enkelte regionkontorer tyder på at enkelte svelger Brussel-versjonen rått. Hva med et høyaktuelt direktiv som EUs tredje postdirektiv;

Ser regioninformantene det som en oppgave å oppdatere de norske lokalpolitikerne om den motstandsbølge mot postliberaliseringa som nå reiser seg i EU-land etter EU-land, tatt i betraktning debatten i Norge, eller er dette uinteressant? Hva med den europeiske debatten om datalagringsdirektivet – får norske lokalpolitikere (som vil bli berørt av direktivet) ny innsikt gjennom Brusselkontorene? Jeg synes det er greit nok, og åpenbart matnyttig for ordførere og rådmenn at man får info om hvordan man kan få tak i penger fra EU via diverse fond, kfr. SP-ordfører Dvergsdal i Jølster i Sogn&Fjordane som er sitert hos NRK.

Jeg er altså ikke mot informasjon om hvordan EU fungerer, eller om at det kan søkes om penger. Men jeg sakner det kritiske perspektivet i informasjonen. Ingen informasjon er ”nøytral” – det er barnelærdom. Hvilke kilder man bruker, hvilke temaer man informerer om, hvilke vinklinger man gir stoffet – alt dette er med og påvirker mottakeren. På grunn av det vi oppfatter som et informasjonsbehov om EU hos lokalpolitikere har Nei til EU opprettet et e-postbasert kommunalpolitisk nyhetsbrev som sendes rundt til et stort antall lokale folkevalgte.

Med basis i det faktum at EØS-avtalen rammer inn eller ligger til grunn for rundt 50% av sakene i et norsk kommunestyre, er det svært viktig med informasjon om hvordan EØS-avtalen kan forstås, kan utnyttes og kan utfordres. Avtalen er nemlig ikke hogd i stein, og det er viktig at norske kommuner og fylkeskommuner ikke opptrer som om alt som kommer fra EU er ”sant” og udiskutabelt. En rekke saker inn mot ESA og EFTA-domstolen viser at det er mulig å skaffe seg nasjonalt og lokalt handlingsrom utover det EU legger opp til. Men da må man vite at dette er mulig, hvordan man går fram og være villige til å stå på for egne interesser. Bidrar Brussel-kontorene til et slikt perspektiv?

Heming Olaussen

Leder Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook