Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EUs kommentar...

Nei til EUs kommentar til Stortingsproposisjonen om tjenestedirektivet:

  • Stoltenbergs garanti til LO er som skrift i sand
  • Erklæringer fra EU har tidligere vist seg å ikke holde
  • Viser at bruk av reservasjonsretten vil være udramatisk

Regjeringa ved Nærings- og Handelsdepartementet kommer ikke med noen ny dokumentasjon på at LOs fire forutsetninger (om at direktivet ikke truer tiltak mot sosial dumping, retten til allmenngjøring av tariffavtaler, nasjonal arbeidsrett og offentlige tjenester) er ivaretatt, men gjentar bare tidligere påstander. Det eneste som har skjedd siden LO gjorde sitt ”veto-vedtak” i høst, er at man har hatt en høringsrunde, der flertallet av instansene var kritiske til regjeringas påstander om at direktivet ikke ville ha negative konsekvenser for kampen mot sosial dumping og for faglige rettigheter, Regjeringsflertallet har overhodet ikke tatt hensyn til høringsinstansenes innvendinger

Regjeringa varsler at de vil be om en erklæring i EØS-komiteen (Norge, Island, Lichtenstein og EU) om at tjenestedirektivet ikke truer kampen mot sosial dumping. EU har tidligere avgitt slike erklæringer til bl.a. Sverige og Danmark, uten at det har holdt. Fjorårets Vaxholm/Laval-dom viste med all tydelighet at EUs regler griper in i nasjonal arbeidsrett og streikerett. Den norske regjeringas skråsikkerhet på dette punkt, kan føre norsk arbeidsliv ut i et uføre. Sjøl ikke EU-kommisjonen eller EØS-komiteen kan avgi holdbare garantier. Tvistesaker under tjenestedirektivet vil bli avgjort av domstolene i EU-systemet, ikke av verken en norsk regjering eller av Brussel-byråkratiet.

Direktivet skal plasseres i et eget nytt vedlegg til EØS-avtalen. Denne plasseringen viser med all tydelighet det som direktivmotstanderne har hevdet – nemlig at bruk av vetoretten ikke vil kunne true EØS-avtalens eksistens, men vil kun ha konsekvenser for selve direktivet.. Det står tydelig i EØS-avtalen, at det kun er reglene i det berørte vedlegget som kan settes ut av kraft.

På basis av regjeringsflertallets luftige forsikringer til fagbevegelsen håper vi at LO holder fast ved alvoret i denne saken. Både Fagforbundet og Fellesforbundet har opprettholdt kravet om veto mot tjenestedirektivet etter at regjeringa tok sin flertallsbeslutning. SV og SP opprettholder sin dissens. Det betyr at det bør bli kamp helt inn til endelig beslutning blir fattet av Stortinget om denne stortingsproposisjonen er tilstrekkelig til å ivareta norske arbeidstakeres og fagbevegelsens interesser i framtida.

Heming Olaussen, leder Nei til EU 90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook