Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU i debatt me...

Nei til EU i debatt med ESA om Posten

På én og samme dag, 14. juli, gikk overvåkingsorganet ESA til angrep på distriktsnorge både til lands og til vanns: Posten er bøtelagt og sak er åpnet mot Hurtigruta. Nei til EU kritiserte ESA i innlegg både i VG og enkelte regionaviser (bl.a. Nordlys). Nedenfor gjengis Nei til EUs innlegg i VG samt ESAs svar.

Nei til EUs innlegg i VG 26. juli, av leder Heming Olaussen:

Posten og postdirektivet

Overvåkingsorganet ESA har gitt Posten 102 millioner kroner i bot. EUs postdirektiv kan koste Posten mye mer. Vil Postens ledelse nå gjøre felles kamp med sine ansatte, som for lengst har advart mot direktivet?

Boten skyldes ifølge ESA brudd på konkurransereglene i EU/EØS når Posten bygde opp ordningen med «post-i-butikk». Det nye postdirektivet er siste steg i EUs liberalisering av all post, og skal slippe løs konkurransen også for brev under 50 gram. Det betyr mer konkurranse om de få bedriftsøkonomisk lønnsomme brevmarkedene i vårt langstrakte land, og dyrere porto og dårligere service i mesteparten av Norge.

Postdirektivet vil bety konkurranse om å få fram brev fra store offentlige etater, bedrifter og organisasjoner til mottakere i tettbygde strøk. Det er her konkurransen vil presse prisene ned. Da får Posten mindre overskudd til å dekke kostnadene ved å frakte brev og pakker til og fra andre og mer spredtbygde deler av landet. Dermed truer direktivet et likeverdig posttilbud og enhetsportoen. Det vil svekke grunnlaget for næringsliv, arbeidsplasser og bosetting i distriktene.

ESAs avgjørelse viser at det neppe er hensynet til et landsdekkende posttilbud som vil veie tyngst i praksis. Vi kan hindre at postdirektivet blir EØS-lov ved å bruke reservasjonsretten. Fagforbundet Postkom advarer mot direktivets negative konsekvenser for posttilbudet, prisnivået og arbeidsforholdene i bransjen. Nå må også Postens ledelse slutte seg til kravet om å sende postdirektivet i retur!

ESAs svar i VG 30. juli 2010, av direktør Per Anders Bjørgan i ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling:

Forvirrende om post fra Nei til EU

I sitt innlegg i VG mandag 26. Juli skriver Nei til EU-leder Heming Olaussen om posten og EFTAs overvåkingsorgan ESA på en måte som kan være egnet til å forvirre.

Ifølge Olaussen vil en bot ESA nylig ila posten, legge føringer for hvordan ESA vil kontrollere den siste etappen i EUs postdirektiv, hvis disse bestemmelsene skulle bli tatt inn i EØS-avtalen.

La meg understreke at boten og det tredje postdirektivet ikke har noe med hverandre å gjøre.

Posten fikk boten på 102 millioner kroner fordi selskapet misbrukte sin dominerende markedsmakt innen pakkepost til skade for landets postkunder. I et marked norske myndigheter hadde åpnet for konkurranse, inngikk posten avtaler om eksklusivitet for å sikre seg de beste kontaktpunktene da de etablerte sin Post-i-butikk-kjede.

Dermed fikk ikke andre aktører konkurrere på like vilkår om kundenes gunst, noe som kunne gitt lavere priser for pakkepostkundene.

Posten fikk boten fordi det er ESAs oppgave som konkurransemyndighet å påse at kommersielle aktører følger spillereglene.

Olaussen hevder ”ESAs avgjørelse viser at det neppe er hensynet til et landsdekkende posttilbud som vil veie tyngst i praksis” hvis siste del av postdirektivet blir innført.

Om norske myndigheter vil ta dette inne i EØS-avtalen har ikke ESA noen mening om. Men gjør de det, vil ESA som vanlig passe på at EØS-reglene norske myndigheter skriver under på blir fulgt.

I dette tilfellet ville det også inkludere EU-direktivets krav om postombæring minst fem dager i uken for hele befolkningen.

Nei til EUs svar, som VG ikke ønsket å trykke, av leder Heming Olaussen:

Posten og distriktene

ESAs direktør Per Andreas Bjørgan synes Nei til EUs kritikk av overvåkingsorganet er ”egnet til å forvirre” (VG 30. juli). Det er for så vidt ikke overraskende at det å ta hensyn til distriktene er forvirrende sett fra Brussel. La meg likevel kommentere et par av Bjørgans påstander.

Boten til Posten i forbindelse med etableringen av ”post-i-butikk” viser at ESA har en rigid praksis av konkurransereglene. Overvåkingsorganet tar ikke innover seg de særlige utfordringene som er i små markeder som de fleste norske distriktssamfunn. Tror Bjørgan at konkurrentene sto og ivret etter å etablere seg for eksempel i Sørreisa, Gamvik eller Rena? Jeg er rimelig sikker på at det er i de store byene, og kanskje bare rundt Oslo, at den frie konkurransen kan gi bedre tilbud og lavere priser. Den særstillingen Posten har er viktig for å sikre et best mulig nasjonalt tilbud. Enhetsportoen er en tilnærmet selvfinansierende ordning for å opprettholde gode og likeverdige posttjenester i hele landet.

Bjørgan understreker at ESA ikke mener noe om EUs nye postdirektiv før det er tatt inn i EØS-avtalen. Direktivet er likevel naturlig å trekke inn i denne sammenhengen, fordi saken med ”post-i-butikk” sier oss noe om hvordan ESA forstår EUs konkurranseprinsipper og hva slags hensyn overvåkingsorganet legger vekt på. ESA setter i realiteten markedskonkurransen over distriktshensyn.

Postdirektivet skal slippe løs konkurransen også for brev under 50 gram. Ekstrakostnadene ved å opprettholde et likeverdig nasjonalt tilbud etter liberaliseringen kan dekkes over statsbudsjettet gjennom avtaler med Posten Norge. Men da blir støtten til Posten del av hvert eneste budsjettforlik på Stortinget, i stadig kamp mot alle andre gode formål. Støtten som gis skal så kontrolleres av ESA. Overvåkingsorganets aktuelle praksis gir grunn til uro omkring hvordan det faktiske posttilbudet i distriktene vil bli.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook