Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / MÅ vi gi fisk til EU?
Fiskebåt

MÅ vi gi fisk til EU?

Åpent brev til fiskeriminister Helga Pedersen:

I Nordlys den 26. september 2009 uttaler statsråden at torsk som Norge tildeler EU i nord er "et kvantum som vi av historiske årsaker er nødt til å gi bort til EU".

Nei til EU stiller seg uforstående til at EU har historiske rettigheter i norske farvann som blokkerer Norges rett til å omfordele norsk fisk fra fremmedfiskere og til norsk fiskere, slik Landsdelsutvalget har bedt om. Vi mener statsråden må ha misforstått.

EUs rett til fiske i norske farvann bygger på Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om fiskerier av 27. februar 1980 som gjennom de årlige forhandlinger fordeler kvoterettigheter til de respektive parter. I vedlegget til avtalen vises det til at EU erkjenner at ønsket om gjensidig tilfredsstillende balanse i fiskerettigheter vil kreve forandringer i EUs fiskeaktivitet i norske farvann.. En slik enighet viser at EU innser at eget fiske i norsk sone skjer med basis i fiskeriavtalen og ikke med basis i historiske, bindende rettigheter. Det samme følger av havrettskonvensjonen av 1982 som klart og utvetydig fastslår i artikkel 56 at

kyststaten har suverene rettigheter til å utnytte levende naturforekomster i den økonomiske sone. De eneste stater som opprettholder visse rettigheter i kyststatens økonomiske sone er de kystløse og de geografisk vanskeligstilte stater (artikkel 69 og 70). Dette omfatter ikke EU.

Det som står klart er at Norge gjennom en brevveksling av 2. mai 1992 – som ikke tilfeldig kom samme dag som undertegningen av EØS-avtalen – tildelte EU en kvote på 7.250 tonn torsk. Det er klart at dette kvantum var et resultat av brevvekslingen slik det fremstilles i St meld nr 49 (1994-959 s. 28 sp. 2). Vi ser altså at EU fisket i Norske farvann har sitt grunnlag i fiskeriavtalen og i brevvekslingen. Dvs. at hjemmel ikke er i "historiske rettigheter" slik statsråden uttrykker det 26.9.09.

Nei til EU ber om at statsråden dokumenterer på hvilket grunnlag hun har kommet til sin konklusjon om de historiske rettigheter, da dette ikke synes å være i overensstemmelse med de fakta Nei til EU og offentligheten kjenner til.

Heming Olaussen og Arne Pedersen

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook