Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Landskonferansen 2007...

Om Nei til EU

Ditt fylke

Paneldebatt mellom bl.a. Utne, Utseth og Ørebech
© NtEU

Under lørdagens paneldebatt om EUs energipolitikk deltok bl.a. f.v. Peter Ørebech, Amund Utne fra ESA og Anita Utseth fra Olje- og Energidepartementet.

Landskonferansen 2007 er over

Helga 10. – 11. mars var nærmere 120 personer samlet til Nei til EUs landskonferanse i Stavanger. Det var på forhånd varslet debatt om EU - rettens fri flyt politikk som truer kampen mot sosial dumping, råderetten over naturressursene og et levende lokalt sjølstyre. Og etter vakker kveding fra Eivor Time ble det debatt.

Lørdag stod energispørsmål på dagsorden og det var ikke fritt for at uenigheten til tider var stor i et panel bestående av blant annet Amund Utne fra ESA og Nei til EUs leder Heming Olaussen. ESA har kalt det norske hjemfallsinstituttet for vannkraft inn for EFTA domstolen. Får ESA medhold vil det innebære at domstolen pålegger Norge å likestille private og offentlige eiere og endre hjemfallsreglene som gir offentlige eiere evigvarende konsesjoner, mens privateide kraftverk blir overført vederlagsfritt til staten etter 60 år. Førsteamanuensis, Peter Ørebech, mener Norge har gode kort på hånda rent juridisk, men at Olje- og Energiminister Odd Roger Enoksen trenger gode jurister for å vinne i domstolen. Det er en annen av paneldeltakerne, statssekretær Anita Utseth, enig i. Hun avviste imidlertid en direkte konfrontasjon med ESA, det forbeholdt hun rettsprosessen.

Kampen om energiressursene tiltar over hele verden og den rådende trenden er at nasjonalstatene søker økt kontroll. Europaforsker Kate Hansen Bundt mener å se en økende energinasjonalisme i Russland. I den energipolitiske dragkampen i Europa er Russland og Tyskland sentrale aktører. Hansen Bundt uttrykte skepsis til at sentrale EU land vil sette nasjonale interesser til side til fordel for en energipolitikk som tjener EU som helhet. Tyskland har kommet lengst i å inngå avtaler med Europas store gasseksportør, Russland. Den polske forsvarsministeren Radek Sikorski sammenlignet avtalen om Østersjøledningen (NEGP), som skal lede russisk gass direkte til Tyskland i 2010, med Molotov-Ribbentrop - avtalen fra 1939. De tidligere Warzawa - pakt landene er fullstendig avhengig av russisk energiforsyning og frykter at rørledningen som nå legges i havet utenom deres territorier, ikke bare skal gi de tap i transittinntekter, men også svekke de energi- og sikkerhetspolitisk.

Ågot Valle informerte forsamlingen om planene for et helsedirektiv. Underveis i EUs strid om tjenestedirektivet ble private og offentlige helsetjenester utelatt for å oppnå enighet. Nå kommer det kanskje som eget direktiv i stedet. Kommisjonen skyver eldre dommer i EF- domstolen foran seg, og hevder (som tilhengerne av tjenestedirektivet gjør) at direktivplanene kun dreier seg om å samle allerede eksisterende rettspraksis. Juristene i EU er som kjent enda flinkere i markedsliberalisme enn politikerne som tross alt også må ta hensyn til befolkningens vilje. Ingen vet enda hva et direktiv om grensekryssende helsetjenester vil innebære, men frykten er at en liberalisering vil tappe de fattige europeiske landene for kvalifisert helsepersonell og at utviklingen av gode nasjonale velferdsordninger blir vanskeligere. Dessuten er planen at helsetjenestene skal betales i pasientens hjemland. Det betyr at fattige europeere ikke kan benytte seg av tjenester i de rike landene. Foreløpig er sykehustjenester utelatt fra forslaget. Sylvia Brustad og regjeringen støttet i sin hørings-uttalelse til EU ikke motstanden mot en liberalisering av grensekryssende helsetjenester.Brustad er dermed på kollisjonskurs medåtte sosialdemokratiske helseministre som i sommer tok initiativ mot en videre liberalisering av grensekryssende helsetjenester. Det var helseministrene i Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania, Belgia, Luxemburg, Portugal og Sverige (før valget i september), fra land med nesten 60 prosent av folketallet i EU. Nei til EU må følge EUs planer for helsesektoren nøye og sørge for at Brustad møter debatt.

Konferansen i Stavanger tok også pulsen på tjenestedirektivdebatten og i panelet satt rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, Annelene Svingen. Det var tydelig at departementet som håndterer prosessen rundt tjenestedirektivet arbeider med et annet utgangspunkt enn sine regjeringskolleger i SV og Sp. Mens sistnevnte ønsker en grundig konsekvensutredning med påfølgende bred høring, er departementets utgangspunkt et ønske om å tåkelegge uklarhetene, tilsløre konsekvensene og implementere direktivet fortere enn svint. Den slags ønsker var konferanseforsamlingen skjønt enige om å legge kunnskapsbaserte argumenter i veien for!

I tillegg til gode politiske analyser, litt tåkeprat og kvalifisert faglig påfyll, fikk konferansedeltakerne et godt måltid lørdag kveld med Rogalands kultur framført av Kriminell Kunst, Gunnar Roalkvam, Svein Tang-wa og Kjell Jamne.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook