Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Fredsprisinitiativet 2...

Fredsprisinitiativet 2012: EU ingen verdig vinner

Freds­pri­s­ini­tia­ti­vet 2012 er en koa­li­sjon av aktø­rer fra norsk sivil­sam­funn som stil­ler seg kri­tiske til at EU er til­delt årets Nobels freds­pris. Freds­pri­sen skal i hoved­sak pre­miere aktø­rer og orga­ni­sa­sjo­ner som i løpet av det siste året har gjort mest for ned­rust­ning og for­brød­ring. Vi mener EU er et poli­tisk pro­sjekt som ikke opp­fyl­ler disse kra­vene. På bak­grunn av EUs fler­fol­dige mili­tære dimen­sjo­ner, mener vi der­for at til­de­lin­gen er uverdig.

På bak­grunn av dette invi­te­rer Freds­pri­siniti­tia­ti­vet 2012 alle inter­es­serte aktø­rer til å bli med på mar­ke­ring søn­dag 9. desem­ber 2012 på Youngs­tor­get i Oslo kl 16:00. Det vil være appel­ler, fak­kel­tog med parole­fri­het og påføl­gende kulturarrangement.

Se link til arran­ge­ment på Face­book: http://www.facebook.com/events/456689707705829/

Vil du eller din orga­ni­sa­sjon ha mer infor­ma­sjon? Venn­ligst kon­takt Nor­ges Freds­råd på inger@norgesfredsrad.no.

Les mer om aksjonen på www.norgesfredsrad.no

Vil du støtte arbeidet med markeringen - gi ditt bidrag til Nei til EUs fredspriskonto: 1503 1450 877. Alle bidrag er velkomne!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook