Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Forskjellig virkelighe...

Aktiviteter

Flere aktiviteter
© John Øyslebø

Fra venstre: Frode Lieungh (H), Lars Solbakken (V), Kjell A Sølverød (SP), Ron Bruinvis (MDG), Jone Blikra (AP), Ådne Naper (SV), Ole Roger Dyrkorn (Rødt) og Kathrine Kleveland (Nei til EU)

Forskjellig virkelighetsoppfatning om hva EØS-avtalen betyr for lokalpolitikken mellom debattanter på Nei til EUs debattmøte i Telemark

8 politiske partier samt leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland var benket for å diskutere EØS-avtalens innvirkning på lokalpolitikken på Århus Gård i Skien mandagskvelden da brannalarmen gjekk og FRPs Knut Morten Johansen ble kalt ut på oppdrag for det kommunale brannvesenet og måtte derfor forlate debatten. Han hadde imidlertid tidligere på ettermiddagen møtt SVs Ådne Naper til debatt med samme tema på NRK P1 Telemarksendinga. De gjenværende 7 politikerne, Frode Lieungh (H), Ron Bruinvis (MDG), Ole Roger Dyrkorn (Rødt), Kjell A Sølverød (SP), Ådne Naper (SV), Lars Solbakken (V) og Jone Blikra (AP) fikk imidlertid god tid til meningsutveksling om EØS-avtalen.

Kathrine Kleveland innledet til debatten med å referere fra rapporten fra Norsk institutt for By og regionforskning (NIBR) som i 2008 ga ut en rapport på grunnlag av sakskartene til 15 kommuner og på 5 fylkesting. Rapporten konkluderte med at 73% av alle sakene i kommune- og fylkestingsmøtene ble berørt av EU/EØS. Hun trakk frem eksempler som arbeidslivspolitikk, offentlige anbud og innkjøp, privatiseringspress, distriktspolitiske virkemidler med mer. -EU ser ut til å ha en umettelig appetitt på norske bygder og byer, kommuner og fylker» var Kathrines påstand. -Kjennskap til avtalens viktigste styringsskranker er viktig for å finne mulig handlingsrom fortalte hun til forsamlingen. Kostnadene med anbudsregimet på grunn av EØS-avtalen fortalte hun også om. I en rapport utarbeidet for EU-kommisjonen anslås at anbudskonkurransene koster Norge 16 milliarder kroner hvert år. Men det mest alvorlige er rettsliggjøringen av politikken. Politiske avgjørelser bør tas av folkevalgte politikere, ikke av jurister.

Kathrine kom inn på konkrete eksempler fra kommune-Norge, blant annet den etter hvert kjente «Skiensmodellen».  Et av kravene der er at alle kommunens utbygginger skal være aktive lærlingplasser, noe som skulle hindre at kommunens anbudsregelverk gjorde det til et konkurransefortrinn å kutte ut lærlingplasser. Lokalpolitisk nivå i samarbeid med LO og NHO klarte å få denne modellen til – til tross for frykten for EFTA-domstolen. Hun kom til slutt i sin innledning inn på andre dagsaktuelle saker. En av disse er der Kristiansand kommune har fått krav om å tilbakebetale momskompensasjon på 294 millioner kroner for utbygging og drift av sitt kulturhus. Bakgrunnen er et pålegg fra overvåkingsorganet ESA og EØS-avtalens konkurranseregler. -Vi er bekymret for lokaldemokratiet – avsluttet hun med.

I debatten var Frode Lieungh (H) først ut. Han mente at alle bør stille likt i konkurranse og syntes også at det man hadde fått til med Skiensmodellen og lærlinger var bra. Han var imidlertid svært skeptisk til å si opp EØS-avtalen til fordel for en handelsavtale og dro frem flere eksempler fra sitt eget politiske liv der han mente at man heller burde være medlem av EU.

Lars Solbakken (V) hadde spurt flere partikolleger i Skien om EØS-avtalen hadde lagt begrensinger på det lokalpolitiske handlingsrommet og den unisone tilbakemeldingene derfra var at det gjorde EØS-avtalen ikke. Han fortalte at venstre er grunnleggende positive til EU og at fordelene med å ha EØS-avtalen er større enn å ikke ha den.

Kjell A Sølverød (SP) mente at EU etter hvert spiser mer ut av handa på oss i Norge. Han hadde tidligere vært skeptisk til å si opp EØS-avtalen til fordel for en handelsavtale, men hadde de siste åra sett at EØS-avtalen blir så problematisk at han hadde endret syn på det til fordel for en handelsavtale. Spesielt problemene innforbi landbruket og handelen med landbruksvarer mellom Norge og EU som reguleres i stor grad gjennom artikkel 19 i EØS-avtalen.

Ron Bruinvis (MDG) opplyste at MDG ikke hadde tatt stilling til EU-spørsmålet og Bruinvis hadde ingen erfaring med lokalpolitikk og EØS. Han var opptatt av miljøvern og sa at Norge og resten av verden ikke kan ha den veksten vi har i dag. Miljøpartiet De Grønne vil legge klimahensyn til grunn for beslutninger på alle politiske områder.

Jone Blikra (AP) sa at det nok er ulike meninger blant AP-folk i Telemark om EU-spørsmålet, men å verne om EØS-avtalen er alle enige om. Blikra var svært skeptisk til om hvilken avtale som Norge ville få med EU hvis vi sier opp EØS-avtalen og han fortalte at han gjennom 20 år i kommunestyret ikke hadde opplevd at EØS-avtalen var problematisk for lokalpolitikernes beslutninger.

Ådne Naper (SV) mente helt klart at EØS-avtalen setter begrensninger for det lokalpolitiske handlingsrommet. Han fortalte blant annet om den jobben som måtte gjøres for å få til «Skiensmodellen».

Ole Roger Dyrkorn (Rødt) hadde 28 års erfaring fra kommunestyret. –EU og EØS er det største hinderet for å utvikle industrien og det norske samfunnet hevdet han. «EØS-kverna» er problematisk. Vi putter lover og regler inn i kverna og så tyter det ut litt av hvert. EØS-systemet påvirker oss hver dag.

At EU og EØS er det største hinderet for å utvikle industrien og det norske samfunnet var Jone Blikra rykende uenig i og så var debatten i full gang. Andre avtaler som The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), The Trade in Services Agreement (TiSA) og Schengen-avtalen var også gjenstand for meningsutveksling. Kathrine Kleveland prøvde å forklare paneldeltagerne at det faktisk er et alternativ med en handelsavtale med EU og viste blant annet til den nylig inngåtte avtalen mellom EU og Sør-Korea som er en moderne handelsavtale. Hun fortalte også at det nå er 3 LO-forbund som ønsker å si opp EØS-avtalen til fordel for en løsere tilknytningsform til EU.

Debatten avstedkom også enkelte meningsutvekslinger som ikke var EU/EØS-relaterte og det synes som om at alle debattantene var kampklare til den valgkampen som nå tar seg opp utover sommeren og høsten.

Per Simon Mustvedt som tidligere er kjent fra NRK Telemark ledet debatten på en ryddig måte og stilte panelet aktuelle spørsmål underveis. Publikum fikk også anledning til å stille mange spørsmål og komme med ytringer om EØS-avtalen.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook