Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Fiskerikonferansen: Ne...

Aktiviteter

Flere aktiviteter
pedersen-nielsen
© Nei til EU / JRS

Arne Pedersen (t.v.) og møteleder Lars E. Nielsen fra Nordland Nei til EU.

Fiskerikonferansen: Nei, kysten vår er ikke til salgs!

Dessverre fant verken fiskeriminister Sandberg eller noen fra hans departement anledning til å stille på konferansen om fiskerienes framtid i nord.

Det var ikke til hinder for en svært lærerik og engasjerende konferanse der enigheten var stor om at skal fiskeriressursene våre trygges på sikt, så må Norge ut av EØS.

– Fiskeripolitikk er noe som opptar mange i nord. Det har gitt oss levevilkår og eksportinntekter i tusener av år. Dette er viktig for oss, sa Lars Erik Nielsen fra Nordland Nei til EU da han åpnet konferansen «Fiskerienes framtid i nord» i Bodø den 10. april.

Tematikken handlet om kystens framtid i lys av en EØS-avtale som eser ut og inn på områder som skulle holdes utenfor avtalen og «de fire friheter» – som fiskeri og landbruk.

Kunnskapsrike innledere

Bakteppet var ikke minst Sjømatindustrimeldinga fra Tveteråsutvalget. Den ble nyss trukket tilbake som følge av den voldsomme motstanden fra kystbefolkningen. I stedet skal det nå nedsettes en kommisjon for å levere en konsekvensutredning og utarbeide regelverk for en framtidig fiskeripolitikk.

Noen av landets beste kunnskapsressurser på fiskerifagfeltet var invitert. Den første innlederen, Professor Ørebech fra Norges arktiske universitet i Tromsø, har fulgt historikken helt fra havrettsreglene ble til. Dette er regler som har tjent Norge godt, kunne han slå fast.

Fisken tilhører det norske folk i fellesskap

Den fulle nasjonale råderetten over fiskeressursene ble også lagt til grunn da Stortinget, uten å spørre folket til råds, vedtok EØS-avtalen i 1992. Eller for å si det med Stortingets næringskomité i 1998-1999: «… Komiteen vil påpeke at fiskeressursene tilhører det norske folk i fellesskap.»

Hvorfor er dette viktig? Fordi folket og staten ikke er det samme. Staten kan selge unna ressurser. Men i og med at ressursene er folkets eiendom, er det statens oppgave å forvalte dem. Det kan ikke bety å selge dem unna!

EØS er ikke hva man trodde det var

Fra starten har det vært lagt til grunn at fiskeressursene skulle være hellige. Men det man trodde man fikk i 1992 er ikke det man har fått. Man har fått langt mer, sa Ørebech. – Det er underlig at de partiene som gikk inn for EØS ikke forstår at det vi har fått er noe helt annet enn det man trodde man gikk inn for i 1992. Gapet er enormt. Men det er jo ennå lov å snu!

«Denne avtale skal ikke på noen måtte berøre avtalepartenes regler om eiendomsretten», sier EØS-avtalens art 125. (se presentasjonen). Det burde være opplagt hva dette betyr, men denne forståelsen er omdefinert av EU-domstolen som har konkludert med det stikk motsatte, poengterte Ørebech.

Aktivitets- og leveringsplikt

Aktivitetsplikten og nasjonalitetskravet har vært noen hovedstolper i fiskeripolitikken. Deltakerloven ga bare en begrenset krets av personer som var «likestilt med norske statsborgere» rett til å drive fiske, i praksis bare nordiske statsborgere. Dette er endret dramatisk med EØS, påpekte Peter Ørebech. – Fjerning av aktivitetskravet setter oss i en helt ny situasjon, som ingen av partene i EØS-avtalen hadde mulighet til å forutse.

Hans hovedpoeng var at endringene i aktivitets- og leveringsplikten som er foreslått av Tveterås-utvalget, kan komme til å utløse konkurranseregler som ligger innbakt i EØS-avtalen. Restriksjonene i EØS-avtalen om etableringsrett gjelder, men ved endringer av lovverket kan dette føre til at restriksjoner bortfaller, mener Ørebech.

Smutthull i EØS-avtalen

Finnes det likevel smutthull i EØS-avtalen? Ja, det gjør det, sa Ørebech. Det ene smutthullet er full nasjonalisering (hjemfall).

Den andre muligheten er å gjøre alt gratis for å komme rundt anbuds- og konkurransereglene. Det siste har vært gjort både i Akureyri på Island og i Fredrikstad ved å la bussene kjøre gratis.

Når det gjelder fisken, så tilhører den allerede folket. Hjemfallet har skjedd. Men hvis Norge ensidig fjerner aktivitetskravet uten at det får følger for nasjonalitetskravet, er det mer enn sannsynlig at EU vil utfordre lovendringen som i strid med vedlegg VII og XII til EØS-avtalen og hevde at dette vil være brudd på konkurranseretten. Derfor er dette et sjansespill, mener Ørebech. Hans resonnement er utdypet i den nye pamfletten «EØS og fiskeri», utgitt av Nei til EU.

Lønnsomhet og lønnsomhet

Lønnsom fiskerinæring – hva betyr egentlig det, spurte Arne Pedersen fra Norges Kystfiskarlag i sin innledning. – Når Røkke sier det, snakker han ikke om vår lønnsomhet.

Mange hadde tro på omsettelige kvoter og Røkkes løfter. Det var i Finnmark raidet starta og det var mulig å få godtroende ordførere med, sa Pedersen. Banker har gitt lån til kvotekjøp i håp om salg til høyere pris.

Men leveringsplikten er i praksis blitt en tilbudsplikt, som kan utnyttes av selskaper som både eier trålere og landanlegg. Når fiskemottaket hevder at de ikke har kapasitet til å ta imot fangsten, står trålerne fritt til å selge den hvor som helst.

Vardø i forfall

Innlederen tegnet et dystert bilde av hva som har skjedd med Vardø-samfunnet: «Trålkonsesjonene og bedriftene er borte. Vardø er en rein mottaksstasjon der alt nå forfaller: Her var det en enorm kunnskap om å høste fisk. Hele livet og kulturen har hatt fisken som utgangspunkt. Hva skjer med kulturen når fangst og bearbeiding blir borte?» spurte Pedersen retorisk. «Hva skjer når vardøværingen ikke vet nå torsken kommer, ikke kjenner vind- og strømforhold. Det materielle fundamentet er vekk. Vardøværingene har ikke adgang til fisken rundt seg!

Nå har de mista selvtilliten. Det har skjedd fordi jurister, banker og politikere har fått det som de vil.»

Kystflåten i Vardø er nå så liten at den ikke klarer å levere nok til produksjon.

Pedersen viste til at det er småfartøyene som er mest effektive og at det ikke fins økonomiske eller økologiske argumenter for ikke å satse på kystflåten. Det er aksjonærer, banker og meglere som tar med seg pengene fra fiskeriene, spesielt fra båter over 11 meter. En trålkonsesjon tilsvarer 25-30 femtifots båter.

Generasjonsskiftet

Norske borgere kan eie ressursene i havet, men ikke nødvendigvis fangstrettighetene i framtida. For hvordan skal kvoteinnehaverne ordne sitt generasjonsskifte? Noen kvoter for pelagisk fisk er så store at ingen nordlending eller finnmarking, kanskje ikke en gang Røkke, vil ha råd til å kjøpe fiskerettigheter til de rådende prisene på det europeiske markedet. Da kan arvinger komme til å overta.

– Vil EU-entusiastene ofre norsk fiskeri om det blir nødvendig? Dessverre ja, sa Pedersen.

Alliansebygging

Sjelden har så mye kunnskap og erfaring blitt delt i løpet av en formiddag. De rundt 30 tilhørerne sugde til seg, men hadde også rikelig med egne erfaringer og synspunkter å melde. Diskusjonen som fulgte var både livlig og konstruktiv.

Fiskeripolitikken har vært for isolert, den har vært overlatt til «de som kan det», ble det hevdet fra salen. Blant annet fagbevegelsen må engasjere seg i fiskeriene, og fiskerne må alliere seg med og støtte arbeiderne i fiskeindustrien, var et synspunkt som flere ga uttrykk for.

Andre understreket at dette handler om hvem som skal få tak i grunnrenta. Framtida i nord er ikke olje, men fisk – som det har vært i århundrer. Skal dette sikres, er alliansebygging viktig. Uavhengig av uenigheter mellom Kystfiskarlaget og Fiskarlaget er alle enige om at svaret er at vi må ut av EØS.

– Visst har vi ei framtid i Nord hvis bare røsten vår blir samlende og klar, konkluderte Arne Pedersen.

Den unge og lovende artisten Anneli Valvik bidro med musikalske innslag på konferansen (se bilder til høyre).

Presentasjoner og pamflett kan lastes ned ved å klikke i den grå boksen til høyre.

anneli-valvik-synger
© Nei til EU
Verdiskapning etter fartøy.
© Arne Pedersen, Norges Kystfiskarlag.
salen-fiskerimøtet
© Nordland Nei til EU / Christian Torseth

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook