Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EUs tjenestedirektiv v...

EUs tjenestedirektiv vil føre til sosial dumping

Uttalelse om tjenestedirektivet fra Rådet i Nei til EU 26.3.:

Soria Moria-erklæringen slår fast at regjeringen vil motarbeide et tjenestedirektiv som fører til sosial dumping, og at reservasjonsretten i EØS-avtalen vil vurderes brukt hvis særlig viktige norske interesser trues av rettsakter som planlegges innlemmet i EØS-avtalen. Nei til EU mener tjenestedirektivet slik det nå foreligger, vil øke faren for sosial dumping og true viktige norske interesser.

Etter behandlinga av forslaget til tjenestedirektiv i EU-parlamentet i midten av februar, er det oppstått mye forvirring, uklarhet og uro rundt dette direktivet. Teksten som ble vedtatt, gjøres til gjenstand for ulike fortolkninger, samtidig som en ny tekst er ventet fra EU-kommisjonen i april.

Nei til EU mener det kan slås fast at:

  • direktivet vil føre til økt sosial dumping
  • direktivet vil bety en avpolitisering av viktige samfunnsspørsmål
  • direktivet vil bety økt politisk makt til EF-domstolen
  • direktivet vilbety en svekkelse av norske velferdsordninger
  • direktivet vil stå i motstrid til viktige sider ved Soria Moria-erklæringen

Det er gjort uklart hvor vidt direktivet vil føre til økt privatisering og om det vil hindre at privatiserte bedrifter kan føres tilbake til offentlig eie.

Det er uklart hvilken stilling det såkalte opphavslandsprinsippet har i direktivet. Det er oppsiktsvekkende at det i direktivet står at ”det er nødvendig å avklare i hvilken utstrekning tjenesteytere omfattes av lovgivningen i den medlemsstat hvor de er etablert, og i hvilken utstrekning lovgivningen i den medlemsstat hvor tjenesteytelsen utføres gjelder”.

Det betyr at det overlates til EF-domstolen å fastlegge det virkelige innholdet i direktivet, og EF-domstolen velger alltid den mest markedsliberale tolkningen i slike situasjoner.

Uklarheten i teksten er nødvendig for dem som vil dempe opprøret omkring tjenestedirektivet. Aldri har noe EU-forslag blitt møtt med så voldsomme protester – fra fagforbund, fra forbrukerorganisasjoner og fra organisasjoner for brukere og klienter innen helse- og sosialsektoren. Europeisk fagbevegelse har stått sammen om å fordømme forslaget til tjenestedirektiv og har mobilisert fram kraftige demonstrasjoner rundt om i Europa. Forslaget til tjenestedirektiv ble det kraftigste nei-argumentet ved folkeavstemningene i Frankrike og Nederland i mai i fjor. For å avvæpne all denne motstanden, er det all grunn til å regne med at direktivteksten vil holdes uklar helt til den endelig er vedtatt.

Direktivets formål er å liberalisere det europeiske tjenestemarkedet og fjerne hindringer for den frie etableringsretten for tjenesteytere og den frie utveksling av tjenesteytelser mellom EU-landene, herunder landene i EØS.

Nasjonale regler for godkjenning av tjenesteytende selskaper, autorisasjonskrav, nasjonalt regelverk og kontroll av disse selskapene, sees i utgangspunktet som en handelshindring.

Dette mener vi er betenkelig i forhold til basisen for den norske velferdsstaten, sikringen av helse, miljø, sikkerhet og kvaliteten på de tjenester som tilbys og det å garantere offentlig styring av strømforsyning, vann og avløp.

Vi mener det viktigste for Norge i forhold til dette direktivet ikke er å åpne opp et marked ute i Europa for norske selskaper, men å gi garantier for at det norske folk ikke blir skadelidende av direktivet gjennom en svekking av arbeidsvilkår og sosiale rettigheter som det er bred politisk enighet om at den norske velferdsstaten skal være tuftet på.

Lønnsregler og arbeidsrettslige forhold skal ikke omfattes av direktivet, men i Norge har vi ingen lønnsregler utover dem som fins i tariffavtaler. Samtidig dekkes store deler av norsk arbeidsliv ikke av noen tariffavtale. Det er i disse delene av arbeidslivet konkurransen fra utenlandske tjenesteytere vil bli særlig følsom.

Når konkurransen i arbeidslivet i EU-/EØS-området øker, øker også omfanget av sosial dumping ved at lønns- og arbeidsvilkår svekkes. Direktivutkastet vil medføre sosial dumping i land der det allerede eksisterer enorme forskjeller i regelverk, fagorganisering, lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget til tjenestedirektiv øker faren for sosial dumping nettopp fordi europeisk arbeidsliv alt er så utsatt. Den viktigste ulempen med direktivet er at det vil føre til økt press på lønns- og arbeidsvilkår i de delene av arbeidslivet der uorganiserte mennesker konkurrerer om jobber omgitt av stor arbeidsløshet.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook