Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / - EF-domstolen med nyt...

- EF-domstolen med nytt angrep på faglige rettigheter

Luxembourg tapte i EF-domstolen.

Pressemelding fra Nei til EU 19.06.08:

Denne gangen er det Luxembourg som får føle virkningen av EUs regelverk og domstolens markedsliberalistiske praksis: I en dom avsagt i dag har EF-domstolen bestemt at en rekke av Luxembourgs krav til utenlandske, besøkende tjenesteytere om å følge nasjonale krav til lønns- og arbeidsvilkår er ulovlig.

- Dagens dom viser nok en gang hvordan EUs domstol setter hensynet til markedet og tjenestekonkurransen over behovet for nasjonale reguleringer, faglige rettigheter og sikring av et ryddig arbeidsliv, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen. Han viser til de svært omstridte avgjørelsene i Viking Line-, Laval- og Rüffert-sakene som andre ferske eksempler på hvordan EF-domstolen systematisk svekker de faglige rettighetene i europeisk arbeidsliv.

Det var EU-kommisjonen som hadde saksøkt Luxembourg for brudd på utstasjoneringsdirektivet (96/71/EF) samt EF-traktatens allmenne bestemmelser om tjenester (artikkel 49-50). Domstolen har nå gitt Kommisjonen medhold i at Luxembourg har gått alt for langt i å beholde eller etablere nasjonale reguleringer av besøkende tjenesteytere ? langt utover det domstolen mener kan begrunnes ut fra direktivets unntaksregel for "bestemmelser om den offentlige orden" (art. 3, 10).

Dommen griper også inn i den norske debatten om EUs tjenestedirektiv.

- Særlig de punktene som gjelder forståelsen av begrepet "offentlig orden"
er relevant for tjenestedirektivet, hvor dette er et av de hensynene som kan begrunne nasjonale regler. EF-domstolens avgjørelse viser tydelig at det dreier seg om et svært snevert nasjonalt handlingsrom, kommenterer Olaussen.

Han ber regjeringen sørge for en grundig utredning av mulige konsekvenser av dommen for norsk regelverk, spesielt med mulige konflikter med den norske allmenngjøringsloven.

Noen hovedpunkter i dagens dom:

  • Automatisk justering av lønn mot levestandard: Domstolen stiller ikke spørsmålstegn ved at minstelønnen automatisk justeres opp, men det er Luxembourgs definisjon av lønn som sådan som er problemet. Den viser til at Luxembourg ikke kan bruke offentlig orden som begrunnelse for slike nasjonale regler.
  • Kravet om en skriftlig ansettelseskontrakt eller et tilsvarende dokument: Kommisjonen mener at kontrollen av slike dokumenter ved utstasjonering ene og alene er domenet til etableringslandets myndigheter, ikke vertslandet.
  • Krav om å følge de nasjonale ordningene for deltidsarbeid og midlertidige ansettelsesforhold: Luxembourg har denne bestemmelsen for å beskytte arbeidstakere ved å garantere lik lønn for likt arbeid for både deltids- og heltidsansatte. Dette er ikke et krav som nevnes i utstasjoneringsdirektivet og det vil føre til en ulovlig hindring av den frie bevegeligheten.
  • Overholdelse av kollektive avtaler: Bestemmelser i kollektive avtaler, som hvordan de utarbeides og implementeres, faller heller ikke inn under hensyn til offentlig orden og utstasjoneringsdirektivets unntaksbestemmelser.
  • Dokumentkontroll: Regelverket i Luxembourg krever at besøkende tjenesteytere må utpeke en fullmektig bosatt i Luxembourg som oppbevare de dokumenter som er nødvendig for å sikre kontrollen av virksomheten.

EF-domstolen mener dette er et for inngripende og kostnadskrevende kontrolltiltak.

For kommentarer: Nei til EUs leder Heming Olaussen kan kontaktes på tlf.
90 15 58 94.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook