Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Publikasjoner / Faglig nyhetsbrev / Faglig nyhetsbrev mars...

Faglig nyhetsbrev mars 2017

I dette nyhetsbrevet tipser vi om saker og argumenter som kan brukes mot EØS på LO-kongressen. Vi minner om innsamlingen av midler til utredning om ulike faglige spørsmål og EØS. Vi omtaler Høyesteretts dom i Holship-saken, Verftssaken, ESAs inngripen i norsk fergetrafikk samt EU og minstelønn. Vi tar opp arbeidsrettssaken som Fellesforbundet fører for at tariffavtaler sikrer at lønnsnivået i en innleiebedrift gjelder for dem som arbeider der. Oslo tingrett påførte LO et nederlag i søksmålet mot departementet på grunn av endringene i utlendingsforskriften som berører lønns- og arbeidsforhold i luftfarten. Vi har også med to saker fra tysk fagbevegelse og et debattinnlegg av Jonas Bals i Dagbladet 12.3. og enda mer.

LO-kongressen 2009
© NtEU
Artikkel (enkel)

Vedlagt ligger en del informasjon og materiale som kan brukes til å samle argumentasjon mot EØS på LO-kongressen.

Løpesedler og faktaark om sikkerhet i samferdselssektoren, TISA på ti minutter, matproduksjon og arbeidsplasser, jernbanepakke IV og fri flyt av tjenester.

Flere saker som viser hvordan EØS-avtalen griper direkte inn i arbeidslivet og på lov- og avtaleverket i Norge omtales i tillegg mange steder i dette nyhetsbrevet. 

Undersøkelser
Artikkel (enkel)

Faglig Utvalg i Nei til EU vil i samarbeid med forbund, fagforeninger, LOs lokalorganisasjoner og klubber i og utenfor LO samle økonomisk støtte for å utrede nedenstående forhold. I tillegg til utredninger ønsker vi å lage en pamflett. Vi har også et ønske om å lage en kortfilm om EØS og arbeidslivet dersom forbund og fagforeninger bevilger. Sakene som skal utredes er Holship-dommen, verftssaken, EU forordning om konkurranse på helikopterfrakt, sosial dumping og ny lov om offentlige anskaffelser.

Høyesterett lar EØS trumfe tariffavtaler
© Nei til EU
ikon for Ekstern peker

Holship-dommen

Høyesteretts Holship-dom fra 16. desember bør få LO til å avvise EØS-avtalen skriver Nei til EU. Med et flertall på ti mot sju dommere la Høyesterett seg flat for EFTA-domstolen og ga bedriften Holship medhold i saken mot Norsk Transportarbeiderforbund. EØS-avtalen har forrang foran norsk arbeidslivslovgivning, norske tradisjoner og andre internasjonale avtaler. Inkludert ILO-konvensjon 137 som slår fast at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid som sikrer havnearbeiderne arbeid og trygge lønns- og arbeidsvilkår.

Båtverft
Artikkel (enkel)

Dersom det viser seg at EU-regler overprøver norsk høyesterett når det gjelder allmenngjøring av tariffavtaler, vil NNN ta nye grep. – Skjer det, vil vi kreve at EØS-avtalen må reforhandles for å sikre nasjonal kontroll og arbeidsfolks rettigheter, sa forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen på Nei til EUs årskonferanse #nei2017.

Verftssaken handler om at utstasjonerte arbeidere skal ha rett til reise, kost og losji på linje med norske arbeidere som følge av allmenngjøring. Dette er ting som kom inn i tariffavtalene for mer enn hundre år siden, i 1907, men som Norsk Industri og NHO nå vil ha vekk. 

Ferge
ikon for Ekstern peker

EØS-avtalen setter fergemannskap på land

Regjeringen foreslår færre begrensninger for passasjerskip i Norsk Internasjonalt skipsregister (NIS). Årsaken er EØS-avtalen, og resultatet er færre norske arbeidsplasser. I NIS kan utenlandsk mannskap arbeide på hjemlandets lønnsvilkår, i tråd med EUs utstasjoneringsdirektiv. Passasjerskip som går i fast rute mellom en norsk og en utenlandsk havn eller mellom nordiske land må i dag være registrert i NIS. Forslaget medfører at f.eks. Color Lines Kiel-ferjer og DFDS’ ferger til København og Fjord Line kan flagge til NIS fra det norske skipsregisteret, NOR, hvor norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder. De kan så erstatte dagens mannskap med utenlandsk mannskap på billigere vilkår.

ingen adgang
ikon for Ekstern peker

EU og minstelønn - Debattinnlegg i Dagsavisen 13.3.2017

EU presser på for at den nordiske modellen fortrenges av lovbestemt minstelønn. Gjennom EØS-avtalen er Norge utsatt for presset. Kommisjonens president Jean Claude Juncker vil at medlemsstatene skal garantere for at innbyggerne får en minstelønn, med ulike satser i de enkelte land. EU-parlamentet støtter forslaget. «Svekker vi tariffavtalene gjennom å gi fra oss innflytelse over minstelønnen, svekker vi også fagbevegelsens muligheter til å verve og beholde medlemmer. Og det er de arbeidstakerne som allerede er lavtlønnede og som står svakt i arbeidsmarkedet som blir taperne.» (Tidligere LO Stat-leder, Tone Rønoldtangen.)

Markering mot vikarbyrådirektivet
© Eivind Formoe/Nei til EU
Artikkel (enkel)

Fellesforbundets leder Jørn Eggum frykter at han må råde medlemmer til å melde seg ut av fagforeningen om Arbeidsretten dømmer i NHOs favør i saken som nettopp ble avsluttet i Arbeidsretten. Hvis NHO vinner i Arbeidsretten, får de støtte for at et bemanningsbyrå som inngår egen tariffavtale ikke trenger å følge reglene for likebehandling. Reglene ble laget for å sikre at det er lønnsnivået i innleiebedriften som gjelder for dem som arbeider der, enten de er innleide eller fast ansatte. Saken har sammenheng med Vikarbyrådirektivet, som ble solgt inn av nettopp NHO og andre arbeidsgiverorganisasjoner, i tillegg til Ap-folk som Trettebergstuen m.fl. med likebehandlingsprinsippet som begrunnelse. Dette blir nå undergravd med en ny vri som betyr at det vil lønne seg å være uorganisert. 

Flytrafikk
© Adnan Yahya
ikon for Ekstern peker

LO tapte sak i Oslo Tingrett om luftfart og endringene i utlendingsforskriften.

LO tapte sak om luftfart – men departementet får likevel refs. Politikere kan ikke gjemme seg bak jussen og påstå at de ikke kan beskytte arbeidsplasser til norsk flypersonell, hevder en fersk dom fra Oslo tingrett. Oslo tingrett ga likevel Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet medhold og påførte LO et nederlag i søksmålet som ble anlagt mot departementet på grunn av endringene i utlendingsforskriften. Endringen åpner for at det blir enklere for flyselskap å ansette utenlands personell og omgå norske lønns- og arbeidsvilkår.

Taktekkere
ikon for Ekstern peker

Jonas Bals skriver i Dagbladet 12.3. at Høyre og Frp fremmer sosial dumping.

Da Norge fremforhandlet EØS-avtalen håpet Høyre og Fremskrittspartiet at det skulle åpne opp for sosial dumping og lavlønnskonkurranse. Nå er de i ferd med å få det som de ville. I en situasjon der vi trenger sterkere fagforeninger og mer kontroll, har Høyre-Frp-regjeringen valgt motsatt vei: De har svekket arbeidsmiljøloven og fagbevegelsen, deregulert arbeidsmarkedet og åpnet opp for mer midlertidige ansettelser. De har også fått kritikk for sin svake og mangelfulle innsats mot arbeidslivskriminaliteten. Høyre og Frp har stemt imot alle de viktigste tiltakene mot sosial dumping, helt siden begynnelsen av 1990-tallet, også mot det kanskje viktigste enkelttiltaket, allmenngjøring.

Møte
© nn
ikon for Ekstern peker

Tysk fagbevegelse har den laveste organisasjonsgraden siden 1950, bare 13,8 prosent.

Den tyske landsorganisasjonen DGB hadde nesten 12 millioner medlemmer i 1991, ett år etter at DDR ble oppløst og innlemmet i Forbundsrepublikken Tyskland, over fire millioner flere enn året før. Oppløsningen av DDR skapte en kjempesjanse. Innbyggertallet i Tyskland økte med ca. 16 millioner og rekrutteringspotensialet var 9-10 millioner. Men medlemmene forsvant og i dag har de åtte DGB-forbundene 6,047 millioner medlemmer. Det laveste siden 1950. Med dagens rekordtall for yrkesaktive på 43,6 millioner gir det en organisasjonsgrad på bare 13,8 prosent.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook