Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Helse og velferd

Helse og velferd

EUs indre marked tvinger fram konkurranseutsetting av offentlige velferdsgoder og fratar politikere både nasjonalt og lokalt viktige styringsredskap.

Tilbake til temasida

Publikasjoner

semi
© CC 0
ikon for Artikkel (vanlig)

Fritt fram for kabotasje med nye EU-regler

EU vil ha grenseløs kabotasje, i dobbel forstand.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: EU-forslag om minstelønn utfordrer den nordiske modellen

Nye forslag til regler og retningslinjer i sosial- og velferdspolitikken skal gi EU noen lakkstrøk når Romatraktatens 60 år skal feires den 25. mars. Minstelønn er ett av forslagene.

TiSA-hefte
Fil

TiSA på ti minutter

Velferdstjenester er ikke som andre tjenester. De skal hjelpe oss når vi trenger det mest. Den internasjonale handelsavtalen for handel med tjenester – TiSA – vil få konsekvenser for velferdstjenestene våre. Både de offentlige, ideelle og kommersielle. Hvorfor skal jordmortjenester, tannhelse og flere andre helsetjenester underlegges en internasjonal handelsavtale? Tidligere forhandlinger om handelsavtaler viser at det er mulig å stanse planene ved hjelp av folkelig motstand.Dette heftet er basert på Nei til EU arbeidsnotat nr 2 2016 «TiSA-avtalens konsekvenser for helse- og omsorgstjenester i Norge», av Ebba Boye.

Link til deling. 

Last ned: TiSA på ti minutter 2016_skjerm.pdf (2,88 MB)

Bilde

EU-krati: CETA

Tilbake til oversikten

ikon for Artikkel (vanlig)

EØS – en sikkerhetsrisiko

EØS-avtalen og liberaliseringsregimet går på sikkerheten løs i mange bransjer og sektorer.

Fil

Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke helse- og omsorgstjenestene våre?

Velferdstjenester er ikke som andre varer og tjenester. Kombinasjonen av at tjenestene er komplekse, dekker grunnleggende behov og at brukerne ofte er i en sårbar posisjon, gjør at slike tjenester ikke egner seg for marked og konkurranse. Siden innføringen av EØS-avtalens Lov om offentlige anskaffelser i 1994 er helse-, sosial- og omsorgs-tjenester som ikke drives av det offentlige selv langt på vei blitt sidestilt med en hvilken som helst annen vare eller tjeneste på markedet. 175

TiSA-avtalen kan ikke tvinge Norge til å privatisere helsetjenester. Men dersom skattekutt fører til dårligere kvalitet på den offentlige velferden, og flere innbyggere med høy inntekt velger private løsninger eller tegner private helseforsikringer, så vil TiSA-avtalen i aller høyeste grad påvirke norske myndigheters mulighet til å regulere private helsekonsern. I den grad det allerede finnes private aktører inne på det norske markedet, så må internasjonale helsekonsern få nøyaktig de samme vilkårene som andre aktører på det norske markedet.

Rammeverket til TiSA-avtalen handler grunnleggende om å låse land til eksisterende nivå for liberalisering, samt å hindre myndigheter fra å innføre reguleringer som i praksis er handelshindrende. Målet er å presse land til å åpne opp for norske selskaper som Telenor og Statoil. Et slikt rammeverk setter kommersielle interesser over demokratiske rettigheter. Dersom det viser seg at omreguleringen til fordel for kommersielle selskaper har skadelige effekter, er det avgjørende at folkevalgte politikere har mulighet til å reversere denne politikken.

Regjeringen har levert et tilbud der de ber om at «offentlige tjenester» skal være unntatt fra kravet om likebehandling. Det er likevel grunn til å være bekymret for at dette unntaket ikke er formulert på en måte som vil stå seg i en eventuell tvisteløsnings-domstol. Det er også grunn til å stille spørsmål vedhva regjeringen kan blir presset til å forhandle bort i bytte mot markedstilgang for norske selskaper, nå eller i fremtiden. Rammeverket til TiSA innebærer at det er enkelt for fremtidige regjeringer å forplikte nye sektorer, men det er umulig å trekke dem tilbake.

Det sivile samfunn bør ikke slå seg til ro med å stole på regjeringens forsikringer. Den internasjonale handelsavtalen for handel med tjenester – TiSA – vil etter all sannsynlighet få konsekvenser for velferdstjenestene våre. Både de offentlige, ideelle og kommersielle. Erfaringer fra tidligere forhandlinger om handelsavtaler viser at det er mulig å stanse planene ved hjelp av sterk folkelig motstand. 176 Høsten 2016 står kampen om muligheten til å endre kurs, og regulere kommersielle helse- og omsorgskonsern i fremtiden.

Skrevet av Ebba Boye

Rapporten kan lastes ned eller bestilles fra Nei til EU for 100 kroner per stykk. Send bestilling på e-post eller ring  22 17 90 20. 

Last ned: TiSA helse omsorg NtEUarbnotat1602.pdf (605,43 kB)

Fil

3-2015: TTIP smitter til EØS

Med handelsavtalen TTIP vil nye EØS-regler kunne bli utviklet både i Washington og Brussel. 

En handelsavtale mellom USA og EU vil endre regelverket i det indre markedet, og dermed regler for varer og tjenester i Norge gjennom EØS-avtalen.

Last ned: faktaark 03_2015.pdf (494,36 kB)

Fil

2-2015: Import av genmodifisert mat

Regjeringens  behandling av genmodifisert mais, som er godkjent i EU, har skapt uklarhet om hva som er norsk GMO-praksis.

Last ned: faktaark 02_2015.pdf (365,19 kB)

Fil

Innledningen er utarbeidet av faglig sekretær Lill Sæther og tar for seg EØS i forhold til fagbevegelsen og faglige rettigheter.

Last ned: Faglige rettigheter, fagbevegelsen og EØS.ppt (3,37 MB)

Bilde

EU-krati: Patentdomstolen

Tilbake til oversikten

© De facto
Fil

Rapporten Mot et tredelt arbeidsliv - norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU er skrevet av Roar Eilertsen og Paul Bjerke i De facto med økonomisk støtte fra Nei til EU. Den tar for seg problemene med sosial dumping somfølge av EØS-avtalens fri flyt-regime.

Last ned: TREDELT ARBEIDSLIV ENDELIGdocx.pdf (16,76 MB)

Fil

Nei til EU meiner at direktivet, slik det vart implementert i norsk lovverk, kan vere med på å svekkje kvaliteten i helsetenestene. Kontrollmekanismen førehandsgodkjennning var eit verktøy som kunne brukast for å dempe tapet av nasjonal sjølvråderett i helsepolitikken.  

Last ned: Hoyringssvar fra Nei til EU.pdf (401,40 kB)

Fil

PRESS PÅ VELFERDEN EØS-avtalen og EUs grenseløse marked påvirker den norske velferdsmodellen og arbeidslivet. Tåler velferdsordningene uregulert arbeidsinnvandring? Heftet går også inn i den britiske debatten om «welfare tourism» og striden i Danmark om EU-borgeres rett til barnetrygd.

SUNN STYRING Overvåkingsorganet ESA mener at EØS-avtalens regler om pasientrettigheter gjør at Norge ikke kan stille krav om forhåndstillatelse for behandling i et annet EØS-land. Truer EØS-reglene om sykehusbehandling i utlandet sunn styring av helsevesenet?

«SOCIAL EUROPE» EUs pålegg om nedskjæringer i medlemslandene har svekket velferdsordningene. Det har allerede fått følger for folkehelsen i mange land. Er veien til et mer sosialt Europa å begrenseb EUs makt over arbeidslivet og i sosialpolitikken?

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 3_2014 skjerm.pdf (1,09 MB)

Fil

EUs handelspolitikk og norsk handlefrihet utenfor unionen

PROBLEMATISK PARTNERSKAP EU forhandler om og inngår såkalte økonomiske partnerskapsavtaler (EPA) med en rekke fattige land i Afrika, Karibien og Stillehavsområdet. Hvor likeverdig er egentlig dette partnerskapet?

TRANSATLANTISK FRIHANDEL Det nye store EU-prosjektet er en avtale om handel og investeringer med USA. Målet er at forhandlingene om et transatlantisk indre marked skal være ferdig i løpet av 2014. Er det borgerne eller næringslivet som vil tjene på en slik frihandel?

HANDLEFRIHET UTENFOR UNIONEN De fleste land har både offensive og defensive interesser i handelspolitikken. Over tid har Norge hatt et økende fokus på handelspolitisk angrepspolitikk og egeninteresser, men har også hatt som mål å ta hensyn til fattige lands muligheter til å bygge demokratiske institusjoner og velferd. Norge har dessuten en aktiv rolle i det internasjonale miljøsamarbeidet.

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 1 2014 Handel skjerm.pdf (1,01 MB)

Stetoskop
© European Commission
Fil

Rett til behandling i andre land utfordrer styringen med et nasjonalt helsevesen.

Last ned: Faktaark Helsedirektvet 04 2013.pdf (125,53 kB)

Hund
© Moyan_Brenn
Fil

Da EØS-avtalen ble utvidet med den såkalte veterinæravtalen i 1998, måtte Norge avskaffe grensekontrollen ved import av blant annet levende dyr fra EU/EØS-området. EUs kjæledyrforordning (998/2003) begrenser også kontrollen av ikke-kommersiell innførsel av dyr. Mattilsynet og Veterinærinstituttet advarer mot at den økende innførselen av kjæledyr er en trussel både for norsk dyrehelse og smitte til mennesker.

Last ned: faktaark 03 2013.pdf (202,18 kB)

Fil

Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv – mot et europeisk helsemarked er utarbeidet av De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Fagforbundet og Nei til EU. Arbeidet har blitt utført høsten 2012 og i rapporten presenteres direktivets hovedinnhold, den norske regjeringens forslag til implementering i Norge og en analyse av de utfordringer direktivet vil medføre for EU/EØS-landenes kontroll og styring med helsesektoren.

Innledningsvis i rapporten gis det en kort orientering om bakgrunnen for EU-direktivet (kap. 1) og et utvidet sammendrag (kap. 2), som til sammen er ment å fungere som en kortversjon som kan leses uavhengig av resten. For å finne en grundigere drøfting av premissene for de konklusjoner som presenteres i sammendraget må man gå til de påfølgende kapitlene.

Last ned: Helsedirektiv.pdf (993,73 kB)

Schengen
Fil

Gjennom Schengen har Noreg sidan 2001 vore ein del av EUs sitt område for felles personkontroll. Nei til EU meiner det er på høg tid å sjå på kva konsekvensar Schengen-avtalen og dei andre EU-styrte avtalane på justisfeltet har å seie for land og folk.

Schengen handlar ikkje fyrst og fremst om passkontroll. Her er fire mytar – og fakta.

Last ned: Faktaark 8 2012.pdf (366,58 kB)

Forsiden EØS-løpeseddel
© NtEU
Fil

Hva betyr EØS for deg?

Løpeseddel: 5 personer forteller hva EØS-avtalen betyr for dem.

Det finnes alternativer til EØS-avtalen som sikrer ryddige forhold for handelen uten at demokrati,miljø, velferd og faglige rettigheter svekkes. Ett alternativ er å ta de mest problematiske delene ut av dagens avtale. En annen mulighet er en ny og mer avgrenset handels- og samarbeidsavtale. Nei til EU kjemper for disse alternativene.

Last ned: EØS folder_nett.pdf (629,07 kB)

Forsiden Vett 3-2011
Fil

Grundig innføring i hvordan EU og EØS-avtalen påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten.

Den frie bevegelsen av arbeid, kapital og tjenester i EU og EØS er på kollisjonskurs med velferdsordningene våre og arbeidstagernes rettigheter. Nei til EUs skriftserie VETT setter i en ny og utvidet utgave fokus på kampen for velferdsstaten og et anstendig arbeidsliv:

Hvordan påvirker EU den norske velferdsstaten?
 Styres norsk industri og samferdsel av EØS?
 Hva har forrang: ILO-konvensjoner eller EU-direktiver?
Er EØS en historisk parentes, og hva er alternativene?

Med bidrag fra 25 fagforeningsledere, rådgivere og andre eksperter gir VETT nr. 3 2011 På kollisjonskurs – Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten grundige svar.

Bestilling

Last ned: Vett 3_2011 På kollisjonskurs.pdf (1,29 MB)

Forsiden Arbeidsnotat 3-2011
© NtEU
Fil

Nei til EU arbeidsnotat nr. 3 2011 kommenterer Europautredningens rapport Norges forhold til EU på mat- og landsbruksfeltet. Et biologisk perspektiv og veterinærfaglige vurderinger etterlyses.

Last ned: Arb notat 3 2011 Landbruk.pdf (238,44 kB)

Helsearbeid
Fil

Helsedirektivet syner konflikten mellom fri flyt og marknadsliberalisme og den nasjonale og politiske kontrollen kvart land ønskjer å ha over helsetenestene sine.

Føremålet med helsedirektivet, det såkalla pasientrettsdirektivet, er å gjera det lettare å få pleie i eit anna EU/EØS-land enn der ein bur og dermed stimulera til friare flyt av pasientar og helsetenester. Med direktivet får pasientar refundert utgifter til helsetenester i eit anna EU-medlemsland, så lenge behandlinga normalt ville blitt dekt i eige land.

Last ned: faktaark 3-2011 - Helsedirektivet.pdf (557,34 kB)

Toppen, kvinnepolitisk nyhetsbrev
Fil

I kvinnepolitisk nyhetsbrev nr. 1-2011 kan du bl.a. lese om EUs helsedirektiv og foreldrepermisjon.

Last ned: Kvinnepolitisk nyhetsbrev 1-2011.pdf (245,56 kB)

Anne-Karin Kolstad
Fil

Innledning holdt av Anne-Karin Kolstad på Nei til EUs konferanse "EU og alkoholpolitikk" 26. november 2010.

Last ned: Innledning Kolstad.pdf (117,86 kB)

EU-guiden - forsiden
Fil

EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestilling

Last ned: EU_guiden2010 hele_Skjerm.pdf (4,43 MB)

Forsiden løpeseddel 7. mars 2010
Fil

Løpeseddel produsert i forbindelse med 8. mars 2010 - om EUs helsedirektiv

Last ned: Helsedirektivflyer2010.pdf (317,51 kB)

 
Fil

Uttalelse - utdanningspolitikk

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

I prinsippet kan Norge fortsatt som EØS-medlem føre en nasjonal utdanningspolitikk, så lenge den er tilpasset de overnasjonale føringer EU gir. Vi deltar imidlertid så sterkt i EU-samarbeidet at en tilpasning og internasjonalisering blir mer og mer merkbar.

Last ned: Uttalelse - utdanningspolitikk.pdf (14,72 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

Nei til EU meiner den norske velferdsstaten er verd å kjempa for, og ser eit sterkt, offentleg helsevesen som er ein av grunnpilarane.

Last ned: Uttalelse - helsedirektivet.pdf (22,10 kB)

 
Fil

11-2009: Veterinæravtale uten grenser

For ti år siden ble den veterinære grensekontrollen mellom Norge og andre land i EU/EØS-området fjernet.Risikoen for smittespredning er forsøkt kompensert gjennom andre tiltak, men den kan aldri bli null.

Last ned: faktaark 11 2009.pdf (363,35 kB)

Løpeseddel konferanse 2009
Fil

Invitasjon til Velferdskonferansen 2009: Gjør EU velferd til vare? Marked og motmakt

Last ned: velferdskonf_flyer.pdf (102,42 kB)

Forsiden Vett 6-08
Fil

6-2008: Truer EU den nordiske velferdsmodellen?

EUs domstol har det siste året i fire ulike dommer grepet inn i den nasjonale arbeidsretten og den kollektive avtalemodellen for partene i arbeidslivet. Tariffavtaler, streikeretten, krav til offentlige anbud og tiltak mot sosial dumping har i disse sakene blitt kjent ulovlig og i strid med EU-retten.

Vett nr. 6 2008 er en pocketbok utgitt i samarbeid av Nei til EU og Fagforbundet. Boken drøfter situasjonen for norsk, nordisk og europeisk fagbevegelse etter de fire dommene. Betyr dette at EU har lagt ut på en kollisjonskurs med fagbevegelsen? Ønsker ikke EU å bekjempe sosial dumping? Truer EU den nordiske velferdsmodellen?

Boken er redigert av Morten Harper (utredningsleder i Nei til EU) og Andreas Halse (informasjonsrådgiver i Fagforbundet). Blant bidragsyterne er den danske jusprofessoren Ruth Nielsen, svenske Vänsterpartiets Lisa Rasmussen, jusprofessor Hans Petter Graver og EU/EØS-ekspert Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett 6-08.pdf (5,65 MB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte på Hell 16. november 2008:

Et helsedirektiv i tjenestedirektivets ånd

Last ned: 05 Helsedirektiv.pdf (18,87 kB)

 
Fil

Uttalelse - Importvern

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte på Hell 16. november 2008

Importvernet må ikke svekkes

Last ned: 07 Importvern.pdf (12,98 kB)

 
Fil

I kvinnepolitisk nyhetsbrev for okt. 2008 kan du bl.a. lese om EUs helsedirektiv og tjenestedirektiv.

Last ned: kvinnepolitisk nyhetsbrev okt 08.pdf (1,04 MB)

Forsiden Vett 5-08
Fil

Det har blitt hevdet at utdanningspolitikk er en sak for de enkelte medlemslandene i EU, og at unionen ikke går aktivt inn på dette området.

Med dette heftet ønsker Nei til EU å vise at denne påstanden ikke stemmer. EU (og tidligere EF) har hatt utdanningspolitiske mål så å si fra første stund. Målene har blitt mer og mer tydelige med utviklinga mot en politisk-økonomisk union og med utviklinga av det indre markedet.Heftet gir en innføring i EUs utdanningspolitikk, og drøfter dessuten Stjernø-utvalgets innstilling i forhold til EUs utdanningspolitikk og hvilken betydning internasjonaliseringen har både for universitetene og hverdagen i klasserommene.

Blant bidragsyterne er professor Gustav E. Karlsen, førsteamanuensis Tor Halvorsen, professor Stefan Hopmann og fylkesleder i Utdanningsforbundet Lisbet Strickert.

Heftet er redigert av Nei til EUs utdanningspolitiske utvalg.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett nr 5_08 for nett.pdf (1,59 MB)

 
Fil

I juli la EU-kommisjonen frem sitt forslag til helsedirektiv. Grunntanken om fri flyt av helsetjenester ligger fremdeles fast.

Last ned: faktaark-11-2008.pdf (216,20 kB)

 
Fil

I dette nyhetsbrevet kan du bl.a. lese om Tjenestedirektivet og offentlig sektor, Kvinnekonferansen 2008 og Likestilling og EØS.

Last ned: kvinnepolitisk nyhetsbrev mai.pdf (750,53 kB)

 
Fil

Hvis Norge avviser Tjenestedirektivet i EØS, vil det sette stenge rammer for hva slags helsedirektiv som kan bli godtatt fra norsk side.

Last ned: faktaark-7-2008.pdf (319,77 kB)

 
Fil

Nesten alle tjenester på det sosiale området kan regnes som økonomiske aktiviteter, ifølge EU-kommisjonen

Last ned: faktaark-6-2008.pdf (206,56 kB)

 
Fil

Tjenestedirektivet skal fremme handelen med tjenester på tvers av nasjonale grenser. Dette skal skje ved å fjerne hindringer innført av nasjonalstatene for å ivareta ulike hensyn. Hensyn som skal verne forbrukere, miljø, sikre sosiale rettigheter, rettigheter i arbeidslivet og demokratiske beslutningsprosesser.

Last ned: faktaark-3-2008.pdf (147,52 kB)

Forsiden løpeseddel EUs helsedirektiv
Fil

At EU nå lager et regelverk for helsetjenester, viser at Kommisjonen ikke ser noen hinder for å nå sitt mål om fri flyt.

Last ned: Helsedirektivflyer_nettversjon.pdf (275,11 kB)

 
Fil

Uttalelse - utdanning

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: Uttalelse - utdanning.pdf (4,60 kB)

 
Fil

Innledning ved Bente Onstad, rektor ved Høgskolen i Lillehammer, Nei til EUs kvinnekonferanse 20.-21. oktober 2007

Last ned: Helse som vare.pdf (73,35 kB)

 
Fil

Innledning ved leder for Nei til EUs kvinneutvalg, Torunn Kanutte Husvik. Holdt på Nei til EUs kvinnekonferanse 20.-21. oktober 2007.

Last ned: Helse.pdf (2,31 MB)

 
Fil

Statens forurensningstilsyn arbeider med å gjennomføre kjemikaliereformen REACH i Norge. Det er en rekke problematiske sider ved det nye regelverket som må undersøkes og avklares før det innføres.

Last ned: faktaark-10-2007.pdf (584,89 kB)

 
Fil

Det svenske forbudet mot privat import av alkoholdrikker er ulovlig, fastslår EF-domstolen. Dermed er det fritt frem for voksne å bestille sprit over nettet, sannsynligvis også i Norge. Det er imidlertid ikke store penger å spare, ettersom man må betale hjemlandets avgifter. Men Kommisjonen har foreslått å lette på avgiftskravet i EU.

Last ned: faktaark 5_07.pdf (285,76 kB)

Fil

Mer konkurranse og fri flyt av tjenester over landegrensene betyr at tjenesteyterne, det vil si menneskene i tjenesteyrkene, må flytte på seg, og avtaler om lønns- og arbeidsvilkår kan stå i veien for den konkurransen EU vil ha.

Last ned: 8_MARS_FLYER_UTKAST07.pdf (118,85 kB)

 
Fil

Brevet gir informasjon om Nei til EUs kvinnekonferanse i Suldal 16.-18. mars. I tillegg kan bl.a. du lese om EUs nye direktiv på helseområdet.

Last ned: kvinnepolitisk nyhetsbrev 1 2007 (3).pdf (233,45 kB)

 
Fil

I kvinnepolitisk nyhetsbrev for desember 2006 kan du bl.a. lese om likestillingstrøbbel for Universitetet i Oslo og at EU forbereder en ny helsestrategi. Du kan også lese om kvinnekonferansen som arrangerers i Suldal i Rogaland i mars 2007.

Last ned: kvinnepolitisk_nyhetsbrevdes_06.pdf (112,93 kB)

Forsiden Vett 4-2006
Fil

4-2006 - Naturens nei

– En økopolitisk klassiker i ny utgave

Lenge før kugalskap, munn- og klovsyke, fugleinfluensa og E-coli ble en del av dagligtalen, advarte Sigmund Kvaløy Setreng med vitenskapelig dokumentasjon og filosofiske perspektiver mot den alarmerende smittespredningen og det økologiske kaoset som internasjonal frihandel fører med seg.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: VETT 4 06 Naturens nei _nettversjon.pdf (1,28 MB)

 
Fil

Direktivet om «patentbeskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser» (Patentdirektivet) ble vedtatt av EU i juli 1998 etter 10 års hard dragkamp. En mektig industrilobby krevde patentbeskyttelse av hensyn til konkurransen med USA, der slik patentering er innført.

Last ned: Faktaark.pdf (64,98 kB)

 
Fil

I dette nyhetsbrevet kan du lese om Kvinnekonferansen 2006. Tema for konferansen var økonomi, velferd og arbeidsmarked.

Last ned: kvinnepolitisk_nyhetsbrev1_06.pdf (228,37 kB)

Forsiden Vett 3-2006
Fil

3-2006 - Miljø og marked

Dette temaheftet tar for seg kjemikalier, klima og naturvern. Heftet er skrevet av Morten Harper.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett_3_06.pdf (750,74 kB)

Forsiden til Vett 3-2005
Fil

I dette temaheftet av Dag Seierstad er fokus satt på EU som et solidaritetsprosjekt. Den økende forskjellen mellom fattig og rik gjør seg også gjeldende innad i EU. EUs rolle i verdenssamfunnet er viet stor plass og til sist: Er EU svaret på globaliseringen?

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: skriftserien 3-05.pdf (2,22 MB)

Forsiden av Vett 2-2006
Fil

2-2006 - EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: EU_guiden_for_web.pdf (1,41 MB)

 
Fil

Kapitalismedebatt og næringspolitikk

En gang rundt årtusenskiftet - i et anfall av ideologisk sinnsforvirring - forsøkte den europeiske velferdsstaten å begå selvmord. I dag merkes effekten mange steder rundt om i Europa.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (397,98 kB)

 
Fil

EU-utvidelsens effekt på arbeidslivet

EU-prosjektet handler om en liberalisme som driver fram nedbygging av velferden og faglige rettigheter.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (939,93 kB)

 
Fil

Rundebordet, EU og pensjonsreformen

Finanskapitalen i EU har helt siden opprettelsen av det indre markedet ønsket tilgang til de enorme pensjonsmidlene som ligger i de offentlige pensjonsordningene i medlemslandene.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (345,75 kB)

Fil

Harriet Rudd har vært redaktør for dette heftet der bl.a. Sigbjørn Gjelsvik, Siri Jensen og Eli Aaby har vært bidragsytere. Fokus er satt på hvordan EU påvirker velferden i Europa.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett 4-04.pdf (747,65 kB)

Fil

EU vil øke konkurransen i tjenestesektoren. Nasjonale regler som hindrer fri flyt av tjenester over landegrensene skal fjernes. EUs tjenestedirektiv får derfor konsekvenser for lønn, arbeidsvilkår og organisering
av velferd i vid forstand.

Last ned: 8mars06.pdf (979,49 kB)

Fil

I dette heftet, der Dag Seierstad har vært redaktør, skriver hele 7 ulike personer om hvilke konsekvenser EØS-avtalen har hatt på ulike områder av norsk samfunn og politikk. I tillegg ser man på hvilke alternativer man har til denne avtalen.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2002.pdf (424,07 kB)

Fil

Dette heftet er skrevet av Dag Seierstad og oppdatert av Tine Larsen. Bioteknologien er på full fart inn i livsmiljøet vårt. Den sprenger stadig nye grenser, både etiske, kunnskapsmessige og når det gjelder anvendelser. Mange anvendelser er uakseptable, andre betenkelige og noen kan det gis svært gode grunner for. Spørsmålet er derfor ikke for eller imot bioteknologi, men hvordan bioteknologien kan brukes og hvordan den skal styres.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-2002.pdf (472,46 kB)

Fil

Dette heftet tar for seg omstridte EØS-saker fra 1.1.2000 og frem til første kvartal 2002. Heftet er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2001.pdf (1,80 MB)

Fil

Dette heftet tar for seg svenske erfaringer med EU-medlemskap i perioden 1994-1999 og er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-2000.pdf (406,29 kB)

Fil

Dette heftet gir en sammenfatning av Norges erfaring etter sju år med EØS-avtalen. Heftet er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2000.pdf (718,06 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

Bioteknologien er på full fart inn i livsmiljøet vårt. Den sprenger stadig nye grenser, både etiske, kunnskapsmessige og når det gjelder anvendelser. Mange anvendelser er uakseptable, andre betenkelige, og noen kan det gis svært så gode grunner for. Spørsmålet er derfor ikke for eller mot bioteknologi, men hvordan bioteknologien kan brukes og hvordan den skal styres.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-1999.pdf (58,50 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

Dette heftet er resultatet av et seminar i juni 1999 arrangert av Nei til EU etter at forholdet mellom Nei til EUs arbeid mot veterinæravtalen i 97-98 og WTOavtalens mange bestemmelser om mat og annen biologi ble drøfta våren 99. Nei til EU håper dette heftet skal kunne være bakgrunnsstoff for blant andre grasrotaktivitet for å bygge opp kunnskap og forståelse om "fri flyt"-tankegangens betydning for mennesker i alle deler av verden.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-1999.pdf (528,08 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

I EØS-avtalen fra 1992 fikk Norge et unntak fra EUs regelverk når det gjelder veterinær grensekontroll, dyrevern, import av levende fisk, sau og geit. Norge fikk bl.a. rett til å opprettholde grensekontrollen av matvarer ved import fra EU og til å sette importerte husdyr i offentlig karantene. Det er disse unntakene som nå skal vekk - hvis veterinæravtalen med EU godtas av Stortinget.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-1998.pdf (68,24 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

Denne oversikten omhandler de viktigste, mest omfattende og i enkelte tilfeller problematiske nye EUreglene på miljøområdet. Oversikten - statusen - er avgrenset til endringer av regelverk, og gir ikke noen vurdering av den generelle utviklingen i EU på miljøområdet. Dessuten er utvalget av ny lovgivning avgrenset til hva Norge som EØS-medlem må ta stilling til. Oversikten er således ment som et varslingskart over det som skal behandles i EØS-organene i de nærmeste årene.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-1998.pdf (281,37 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook