Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Arbeidsliv og faglig p... / Sosial dumping

Sosial dumping

I EU og EØS-området gjelder reglene om fri flyt av varer, tjenester, penger og arbeidskraft. For arbeidslivet er det en stor utfordring at den frie flyten av arbeidskraft utnyttes av mange useriøse aktører, og norsk fagbevegelse har de senere årene gjort en stor innsats for å avdekke sosial dumping i norsk arbeidsliv. Flere ganger har tillitsvalgte krevd at norske myndigheter setter i verk kraftige mottiltak mot uverdige forhold for arbeidstakere. Men noen av dissen tiltakene kan hindres av EUs regelverk.

Spillereglene i norsk arbeidsliv er basert på lovverk og tariffavtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Arbeidsgivere som omgår lover og avtaler og ansetter folk til lavere lønns- og arbeidsvilkår, kan skaffe seg et konkurransemessig fortrinn i forhold til andre bedrifter. Dette kalles sosial dumping.

Arbeidstakere som blir utsatt for sosial dumping, er gjerne arbeidere som av ulike årsaker godtar en lavere lønn enn ordinære arbeidstakere. Typisk er dette ungdom og utenlandske arbeidere fra land med et lavere lønnsnivå enn vårt. Sosial dumping har lenge vært et betydelig problem i norsk arbeidsliv.

At lønnstakerne må ta støyten i EUs pengeunion (ØMU), er i dag en allmenn oppfatning blant økonomer. Pengeunionen vil bare lykkes hvis de nasjonale arbeidsmarkedene blir mer "fleksible": Det må bli lettere å si opp ansatte, mobiliteten må øke og dagpengene må reduseres, mener EU-eliten.

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring kan i EU og EØS-området anta tre former:
• Enkeltpersoner kan reise til Norge for å søke arbeid
• Utenlandske selskap kan ta med seg sine egne ansatte til oppdrag i Norge (såkalt utstasjonering)
• Enkeltpersoner kan etablere seg som selvstendig næringsdrivende i Norge, ofte som kontraktører.

Mottiltak

Her er åtte mulige tiltak mot sosial dumping. Noen er allerede innført av norske myndigheter, mens andre er fremmet av fagbevegelsen:
• ILO-konvensjon nr. 94 om lønns- og arbeidsvilkår
• Identitetskort
• Anti-kontraktørbestemmelser
• Solidaransvar
• Full innsynsrett for tillitsvalgte
• Stedlig representant for bedriften – ingen postkasse
• Rekruttering av lærlinger
• Statistikk og analysegrunnlag

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook